Методи

Методите, чрез които изграждам волята и самодисциплината у учениците са:

– убеждение – словесния метод, чрез който се формират нравствените убеждения и съзнание. Убеждението е силна вяра в правотата на нещо. Изграждането на убеждения в уроците по физическо възпитание става с решаването на възпитателните задачи.

поощрение – то стимулира нравствените постъпки, съдейства за затвърдяване на положителните черти в характера и поведението на ученика. Може да е под формата на одобрение, поставяне на отлична оценка и др.. Трябва да се използва строго индивидуално, прекаляването му води до обезценяване на метода, а честите поощрения на едни и същи деца настройват отрицателно останалите. Поощрението може да се изразява в :

= обобщение – констатира правилността на дадена постъпка. В начална училищна възраст учениците сами настояват за оценка за действията си. Одобрението може да е положителна оценка, одобрителна забележка, усмивка, жест.

= похвала – в нея се включва моето лично отношение;

= награда – може да е материална или морална, най – често е прилагам при извънкласна спортна дейност.

личният пример – склонността на децата да подражават на възрастните прави този метод лесно усвоим и приложим. Постъпките ми като учител и примерът, който давам не остават незабелязани от учениците.

упражняване и приучаване – учениците системно са приучавани към определено поведение. Изграждането на нравствените норми на поведение става чрез изпълнение на задачи с нравствен характер; многократно упражняване и съблюдаване на зададените етични норми и правила; проверка на трайността при усвояване на нравствения опит в сложна обстановка. Всичко се случва под моя пряк контрол.