Учебни програми

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
Обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Раздел IV
Учебни програми

Чл. 7. (1) Обучението за придобиване на общообразователната подготовка по всеки от учебните предмети по чл. 3, ал. 1 се осъществява по учебни програми, в които въз основа на съответните изисквания по чл. 6, ал. 1 се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението за класа.

(2) Учебните програми по ал. 1 определят целите на обучението, учебното съдържание и резултатите от обучението за съответния общообразователен учебен предмет в съответния клас.

(3) Изключения по ал. 1 се допускат за иновативните училища, за които учебни програми по всеки от общообразователните предмети по чл. 3, ал. 1 може да се утвърждават в съответствие с изискванията по чл. 6, ал. 1 за един или повече класове или за целия за етап от степента, в които учебното съдържание от утвърдените по ал. 2 учебни програми е преструктурирано в рамките на отделния клас или между класовете в етапа.

(4) За обучението по учебните предмети по чл. 5 в иновативните училищаучебните програми конкретизират компетентностите на учениците катоочаквани резултати от обучението за класа.

Чл. 8. (1) Всяка учебна програма съдържа:

  1. кратко представяне на учебната програма;

  2. очаквани резултати от обучението по учебния предмет в края на класа за постигане на компетентностите, посочени в съответните изисквания по чл. 6, ал. 1, а за учебните програми за повече от един клас в иновативните училища – в края на класовете;

  3. учебно съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението, нови понятия);

  4. препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината;

  5. специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците;

  6. дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни връзки.

(2) Учебните програми по учебния предмет чужд език се разработват за последователно покриване на общите нива на компетентност, определени от Общата европейска  зикова рамка.

Чл. 9. (1) Учебните програми по чл. 7, ал. 1 се утвърждават от министъра на образованието и науката.

(2) Учебните програми по чл. 7, ал. 3 и 4 за иновативните училища се утвърждават от директора на училището.