Функции

shubler         ИЗХОДНИ ПОЗИЦИИ

            Процесите на икономическа и културна глобализация поставят на преден план проблема за качеството на образованието, в частност за качеството на ПОО.

Кое професионално образование е качествено ?

             Определение за качество на ПОО не се открива в действащото към момента национално законодателство, не е регламентиран и цикълът за осигуряване на качество в ПОО, по смисъла на Препоръката на ЕП от 2009 г. Отстраняването на тези дефицити в нормативната среда е задача на настоящето.

        Независимо, че няма точно определение за качество на ПОО, възможно е да се определят общи за професионалните гимназии критерии и се опишат различните степени на постигнати резултати. Отговор на въпроса „къде сме ние ?” може да се получи чрез провеждане на вътрешна самооценка, а да се провери дали тя е коректно определена – чрез надеждно външно оценяване.

        Нека приемем, че самооценката е системен и прозрачен критичен преглед на действащата в момента практика в професионалната гимназия, с цел комплексно подобряване на качеството на предлаганото ПОО. Тази дефиниция подчертава смисъла и потенциала на самооценката.

          Задачите на самооценяването в професионалната гимназия са:

 •  да изгради обща представа за всички или за определени дейности в училището;
 • да направи оценка на осъществяваното професионално образование спрямо действащите стандарти;
 • да установи използваните добри практики и разшири обхвата на прилагането им;
 • да установи на ранен етап рисковете по отношение на качеството;
 • да очертае областите, които имат нужда от подобрение и да предприеме съответните мерки;
 • да оптимизира системата за управление на ресурсите, с цел повишаване на ефикасността ѝ;
 • да насърчи всички членове на колектива на професионалната гимназия към екипна работа;
 • да популяризира училището в обществото и насърчи сътрудничеството;
 • да осигури приемственост, защото оценяването е естествена част от цялостния процес за осигуряване на качествено ПОО;
 • да създаде убеждението, че качеството е инструмент за повишаване на ефективността;
 • да насърчи стремежа на екипа на гимназията към усъвършенстване на ачеството на предлаганото ПОО.

   


ТЕХНОЛОГИЯ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО

              Осведомяване на цялата организация

          Учителите и служителите в професионалната гимназия трябва да бъдат уведомени за решението на ръководството ѝ да се проведе самооценяване и основанията за това решение. Информирането е с цел да се обясни самооценяването като инструмент за усъвършенстване, чрез който ще се подобри (още повече) имиджа на гимназията. Отношение към качеството на ПОО има целият екип на професионалната гимназия. Качеството зависи от работата на ръководството, на учителите, на административния персонал. Всеки трябва да чувства лична отговорност за качеството на предлаганото ПОО. Това означава, че от всеки ще се изискват доказателства за качеството на работата му, заради което всеки трябва да познава и разбира същността на процеса.

           Всички членове на колектива трябва да бъдат уведомени:

 • защо ръководството на професионалната гимназия е решило да провежда самооценяване;
 • защо ръководството е избрало Европейския референтен модел или някой друг;
 • какви са целите на самооценяването;
 • как е планиран графикът на процеса;
 • кой ще участва в самооценяването;
 •  кога се очаква да се оповестят резултатите;
 •  как резултатите от самооценяването ще влияят на всеки член от колектива.

Защо да се провежда самооценяване в професионалната гимназия?

           Някои специалисти сравняват самооценяването с оглеждането в огледало. Когато се оглеждаме там не винаги виждаме това, което би ни се искало. Стараем се да премахнем недостатъците и да запазим, дори да подобрим това, което ни харесва. Процесът на самооценяване в професионалната гимназия дава отговор на някои основни въпроси:

Къде сме ние?

В какво сме добри?

В какво бихме искали да сме по-добри?

Какво искаме да постигнем?


Европейската практика е показала, че основните ползи от провеждане на самооценяване в организацията са:

                         * идентифицират се добрите практики и се създават условия за устойчивостта им;

                         * идентифицират се недостатъците и се вземат мерки за отстраняването им;

                         * разкрива се потенциалът за развитие на професионалната гимназия;

                         * насърчават се партньорствата;

                         * набелязват се по–резултатни начини за стимулиране на персонала.


         Колективът и самооценяването

         Процесът на самооценяване преминава през различни етапи. Първи е етапът на отричане, в който задачата не се възприема като важна и отговорна. Следва етапът на съпротива, в който голяма част от усилията могат да се изразходват за търсене на причини защо “самооценяването не е подходящо за професионалната гимназия и дори е излишно, защото ние работим добре “. По принцип, учителят намира за нормално да оценява другите и трудно приема аргументи в полза на самооценяването.


Последни публикации