Роля

kb-298x300    САМООЦЕНЯВАНЕТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕФЕРЕНТЕН МОДЕЛ

         Самооценяването, паралелно с външното оценяване, се възприема като един от най-важните подходи за осигуряване на качеството в училищата, предоставящи професионално образование и обучение.

        Основните отправни документи на Европейския съюз в тази връзка са : Препоръка на Европейския парламент и Съвета за приемане на Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение 18 юни 2009г.; Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 12 февруари 2001 г. относно европейското сътрудничество при оценяване на качеството на училищното образование; Европейски доклад за качеството на училищното образование: шестнадесет показатели за качество, Люксембург, Служба за официални публикации на Европейските общности, 2001 г. и др.

           Европейският парламент препоръча създаването на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество (ЕРРОК) на професионалното образование и обучение (ПОО). Рамката се определя като инструмент, чиято цел е да помогне на държавите- членки да развиват и наблюдават качеството на техните системи за ПОО въз основа на общи европейски препоръки. Очакванията са рамката да допринесе за подобряване качеството на ПОО и за увеличаване на прозрачността на политиката в областта на ПОО между държавите – членки, чрез насърчаване на взаимното доверие, ученето през целия живот, мобилността на работниците и учащите.

           Европейската референтна рамка за осигуряване на качество се разработва от експерти от страните – членки на ЕС и поради това в нея ще намерят място различни елементи от системите за осигуряване на качество на предлаганото ПОО, използвани от страните- членки.

           Методологически ЕРРОК включва етапи на планиране, прилагане, оценяване и преразглеждане/обратна връзка, включително и процедури за промяна.

Deming1

               Според Европейския референтен модел, самооценяването е:

  • оценка въз основа на доказателства;
  • средство за измерване на напредъка във времето;
  • средство за усъвършенстване на действията за постигане на високо качество на ПОО;
  • средство за мотивиране на членовете на екипа за подобряване качеството на ПОО;
  • възможност за насърчаване и за споделяне на добри практики в екипа на доставчика и с други доставчици на ПОО.

 

Последни публикации