Статут

iso_9001        Отговорности на членовете на комисията/групата по самооценяване

       По време на своя мандат, комисията/групата провежда заседания. На всяко заседание на комисията се води протокол, в който се описват всички обсъждания и решения. Честотата на провеждане на заседанията се определя от председателя на комисията/ групата.

1. Председател

Координирането на процеса по самооценяване трябва да бъде осъществявано от един човек, за да бъдат обхванати еднакво отговорно всички обекти и процеси на самооценката. Председателят оглавява комисията/ групата по самооценяване.

Председателят:

· организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на комисията/групата;

· представлява комисията/ групата, там където е необходимо;

· участва в срещи на ръководството на професионалната гимназия, на които самооценката е част от дневния ред;

· председателства заседанията на комисията/ групата;

· контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказатествения материал до приключването на самооценяването и предаването в архива на училището.

Очакванията към председателя са да създаде условия за изграждане на формални взаимоотношения между членоветена комисията/ групата, които са най-подходящи за целите на самооценяването. Желателно е той да бъде авторитетна личност с добри познания в областта на професионалното образование и обучение, а така също и в областта на управление на качеството. Необходимо е председателят да има нагласи за непрекъснато усъвършенстване, за осъвременяване на познанията си. Уменията за работа със съвременен компютърен софтуер са част от изискванията към председателя.

Личностните качества на председателя също са от значение. Той трябва да бъде отговорен, динамичен, амбициозен, но и консенсусен и търпелив. Не винаги има служители, които да притежават едновременно всички тези качества, затова може би като най-важни могат да се откроят две от тях – да бъде авторитет и да бъде обединител.

Председателят на комисията/ групата по самооценяване отговаря за:

· изготвяне на годишен план за действие на комисията/ групата по самооценяване;

· разработване на ред и процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях;

· разработване на въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването;

· провеждане на процедурите по самооценяване;

· събиране на надежден, достоверен и проверим доказателствен материал;

· разработване на материали проучвания, вкл. за онлайн и провеждането им;

· разработване на план за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването и предлагането му на директора;

· разработване на доклад с резултатите от самооценяването и на резюме на доклада;

· анализиране на получените данни и идентифициране на областите, нуждаещи се от подобряване на качеството;

· разработване на мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети за следващото самооценяване.

Председателят трябва да бъде на разположение да подпомага дейността на членовете на групата по време на процеса на самооценяването.

2. Членове на комисията/ групата по самооценяване

Няма определени изисквания за състава на комисията/ групата. Добре е в нея, по възможност, да се включат представители на различни групи учители – по общообразователната и по професионална подготовка, а ако гимназията е голяма, може да се включи по един представител от всяко методическо обединение. В случай, че се прави самооценка на цялостната дейност на гимназията, за да има представителност, в състава трябва да се включи представител на администрацията,.

Полезно за работата на комисията/групата е поне един от членовете да има добър опит за работа с компютърни програми, необходим най-вече при съставянето и обработката на онлайн анкети, формуляри, чек-листове и др.

Представителството на родителите ще бъде полезно, ако определеният родител има активна позиция, а не е воден от подбудите присъствието му да осигури по-добро отношение към неговото дете – ученик в гимназията. Не е задължително това да е член на училищното настоятелство.

Участието на представител на браншовата работодателска организация (най-често от стопанската организация – партньор) е много актуално, особено ако представителят не участва формално, а проявява заинтересованост и има изградена позиция относно необходимото качество на професионално образование и обучение в гимназията, от гледна точка на потребител на кадри.

Членовете на комисията/ групата по самооценяване:

· разработват годишен план за действие на комисията/ групата по самооценяване;

· разработват процедури за отчитане на постигнатите резултати и указания към тях;

· разработват бланки за доказателствения материал – чек-листове, протоколи, справки, въпросници, анкети и др. във връзка със самооценяването;

· провеждат процедурите по самооценяване;

· събират надежден, достоверен и проверим доказателствен материал;

· разработват материали за проучвания, вкл. онлайн и провеждането им;

· предлагат теми за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването;

· разработват доклад с резултатите от самооценяването и резюме на доклада;

· анализират получените данни и идентифицират областите, нуждаещи се от подобряване на качеството;

· разработват мерки и дейности за дефинираните от ръководството на училището приоритети за следващото самооценяване.

От всеки член на комисията/ групата по самооценяването се изисква да бъде коректен и точен в работата си на основата на неговото собствено познание и опит от дейността му в организацията. Важно е членовете на комисията/ групата по самооценяване да изведат доказателства относно силните страни и слабостите, да очертаят областите, които се нуждаят от подобрение, за да обосноват своята крайна оценка. Силните страни, установени при самооценяването на дейността насърчават организацията и са положително признание за свършената до момента работа. Когато са правени последователни оценявания, списъкът на силните страни може да се увеличава и това ще бъде видим знак за една организация, която се стреми към повишаване на качеството на работата .

Всички участници в самооценяването следва да действат съобразно определените от комисията/ групата процедури и инструкциите към тях.

Комисията/ групата по самооценяване определя процедурите, подходящи за конкретното самооценяване, подготвя подробни указания за действията на всички участници в процеса на самооценка. Процедурите, бланките, протоколите и пр. се утвърждават от директора.

Училището определя дейностите, по които ще се работи постоянно (например – посещаемост на учебни занятия, качество на практическото обучение и пр.) и периодично (например – успех на зрелостните изпити, успех на държавните квалификационни изпити, процент на отпадналите ученици и пр.), както и процедурите за тяхното оценяване.

Последни публикации