Комисия

aboutusПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  ЕЛЕКТРОНИКА – Бургас

бул. "Стефан Стамболов" 69, п.к. 639

тел.: 54 49 52 ; 813 079 ; 0879 003911 ; 0879 003910 ; 0879 003913

факс: 813 079 ; 800 150             e-mail: pgmee_burgas@mail.bg         www.pgmee.com


 Quality-Audit   Директорът със своя заповед следва да определи екипа. Как ще се назове – комисия, група, екип или др. е решение, което се взема в конкретното училище. Добре е да се съобрази с големината на професионалната гимназия, респ. с броя на персонала. Колкото гимназията е по-голяма, толкова повече дейности предстоят, а оттам – толкова повече доказателствен материал ще се събира и обработва. При по- големите училища може да се обособи комисия, а при по-малките – група по самооценяване.

Заповед на Директора на ПГМЕЕ-Бургас

         Следващата подготвителна стъпка, която трябва да предприеме ръководството на гимназията е да осигури първоначално въвеждащо обучение на членовете на комисията/групата по самооценяване. Едва след приключване на обучението започва същинската ѝ дейност.Подходящо е обучението на комисията/групата да се проведе преди началото на учебната година, през която ще се проведе първото самооценяване. Въвеждащото обучение може да включва:

· представяне на Европейския референтен модел, целите и естеството на самооценяването;

· етапи на самооценяването;

· процедури за самооценяване;

· видове доказателствен материал- съставяне, събиране, обработване, съхраняване ;

· оценяване;

· анализиране на резултатите;

· изготвяне на годишен доклад за самооценяване.

Какъв е съставът на комисията/ групата?

Комисията/ групата по самооценяване е постоянен работен орган на професионалната гимназия, който действа за определен период (мандат). Съставът на комисията/ групата по самооценяване включва председател и членове. В зависимост от големината на професионалната гимназия респ. броя на учителите, броя на изучаваните професии/ специалности се определя численият състав на комисията/ групата. Целта е да се определи оптималния брой. Многочислената комисия трудно се събира в пълен състав поради различните ангажименти на членовете. Много малката на брой комисия/ група може да се затрудни от обема на работата и да не бъде достатъчно ефективна.

При професионални гимназии с персонал над 20 души е добре съставът да се определи така, че да има представители на тези групи учители и служители, които са включени в самооценяването. Например, ако ще се провежда самооценяване на цялостната дейност на професионалната гимназия в комисията /групата е добре да се включат учители по общообразователна подготовка, по професионална подготовка, по практическо обучение, служители от администрацията и др. В този случай целта е да се намери такъв състав, който да дава най-точна и ясна представа за структурата на професионалната гимназия. Ако професионалната гимназия има численост на персонала от приблизително 20 човека, създаването на специална група или екип по самооценката може да бъде спестено и всички да участват в процеса. Директорът трябва да реши дали този подход ще е ефективен. Ако се прецени, че въпреки малкия числен състав на учителите и служителите самооценяването ще се организира от определена група, то процедурата е същата както при по-голямата организация.

Председател може да бъде помощник-директорът по учебната дейност (ПДУД) или помощник–директорът по учебно-производствената дейност (ПДУПД), или ако няма такива щатове в гимназията се определя някой друг член на колектива. Като членове могат да бъдат включени: главен/и учител/и, учител по ИКТ, педагог/психолог/педагогически съветник, председатели на методически обединения, учители, служители.

Препоръчително е, особено за по-големите училища, в състава на комисията/ групата по самооценяване да се включат и външни експерти (представители на местния бизнес, на училищното настоятелство, на местната общественост и др.), които ще допринесат за валидиране на резултата от самооценяването. Участието на представители на социалните партньори и особено на работодателите е гаранция за обективността на самооценяването. Предвид тяхната служебна заетост, те могат да бъдат със статут на асоциирани членове и да участват в изготвяне на плана за работа на комисията/групата и на доклада във връзка със самооценяването.

В комисията/ групата могат да сътрудничат различни лица (учители, служители, членове на настоятелството, представители на местната общественост и др.), ангажирани в сходни или взаимосвързани процеси.

Комисията по самооценяване работи съгласно заповед на директора.

Мандат на комисията/ групата по самооценяване

В случай, че се самооценява цялостната дейност на гимназията е логично мандатът на комисията/ групата да бъде двегодишен, предвид технологията на провеждане на самооценката. След изтичане на мандата съставът на комисията/ групата се обновява при спазване принципа на приемственост – т.е. в нея се запазват за още един мандат (или поне за още една учебна година) някои от членовете, които са работили през предишния период.

Двугодишният мандат е подходящ и в случай, когато се прави самооценяване само на определена/и дейност/и на професионалната гимназия, защото тя/е ще се оценяват в тяхното развитие през цялата учебна година. В този случай само продължителността на самооценяването може да бъде съкратена до 15 месеца. На този етап, поради липса на нормативни изисквания, няма пречка председателят и членовете на комисията/групата да участват в нея повече от един мандат.

Задачи на комисията /групата по самооценяване

Етап на планиране:

· да определи процедурите, които ще се ползват и ги документира;

· да определи формата и съдържанието на доказателствения материал- чек-листа, протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания, във връзка с установяване качеството на проведеното ПОО;

· да разработи формати за проучвания, които може да проведе и онлайн.

Етап на прилагане:

· да проведе процедурите по самооценяване;

· да осигури и класифицира доказателствен материал – набирането на надеждни, проверими и достоверни данни.

Етап на оценяване:

· да оцени равнищата на показателите;

· да изготви доклад с резултатите от самооценяването;

· да анализира получените данни и идентифицира областите, нуждаещи се от подобряване на качеството.

Етап на преразглеждане:

· да предложи на ръководството на училището мерки и дейности за подобряване на качеството на дефинираните области;

· да съдейства за публичното оповестяване на годишния доклад или резюмето от самооценяването;

· да предложи на директора на гимназията план за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването.

Степен на ангажиране на ръководството на училището в процеса на самооценката

Ангажирането на директора и помощник – директорите трябва да е убедително и видимо за учителите и служителите в професионалната гимназия. Ръководството има лидерска роля при определяне и оповестяване на политиката по качеството и при определяне и изпълнение на целите на самооценяването. Без ангажиране на ръководството на професионалната гимназия самооценяването няма да се възприема като нещо сериозно и това ще е повече от загуба на време: то ще бъде фактор за демотивация.

Нито един качествен подход не е бил успешен без ангажирането на мениджърския екип.

Новите отговорности на директора на гимназията във връзка със самооценяването

Отговорността за предлаганото качество на ПОО от професионалната гимназия е на директора. Лидерството на директора се изразява в осъзнаването на значимостта и поемането на отговорност при планирането, провеждането, анализирането и оценяваването на качеството на провежданото професионално образование и обучение в гимназията. Независимо, че директорът на гимназията формално не е член на комисията/ групата по самооценяване, той носи цялата отговорност за управлението на качеството на осъществяваното ПОО.

Новите ангажименти на директора във връзка със самооценяването могат да се формулират по следния начин:

1. Мотивиране на колектива на професионалната гимназия за активно и отговорно участие в самооценяването на гимназията. Мотивирането е свързано с използването на различни стимули (психологически, икономически и др.), чрез които се провокира в най-голяма степен активността на учителския и административния персонал на гимназията. Основната мотивационна технология, която се приема добре от персонала е обвързването на възнаграждението с постигнатите резултати. Интересен похват, който с успех се прилага при колективите със значителен интелектуален потенциал, е мотивирането чрез поставяне на общоприети цели. За да може колективът да приеме промяната, той трябва да я познава, разбира и да осъзнава бъдещите ползи от прилагането й.

В процеса на самооценяването директорът може да използва и други възможности за поощряване на положителните прояви и инициативи във връзка със самооценяването – например материални награди, похвали, изказване благодарност пред педагогическия съвет/общото събрание и др.

Без съмнение, всеки колектив има своите особености, затова универсална рецепта не може да бъде посочена.

2. Определяне състава на комисията/ групата по самооценяване и техните отговорностите

Правилният подбор на членовете на комисията/групата е важен за успеха на самооценяването. За да може комисията/ групата да изпълнява задачите си ефективно, директорът трябва да определи отговорностите на всеки един от тях като се съобрази с квалификацията и полето на действието им. Нелогично е например, учител по общообразователна подготовка да анализира доказателствен материал по професионална подготовка и обратно.

Съставът на комисията/ групата по самооценяване се определя със заповед на директора. Реквизитите на заповедта, която издава директорът на професионалната гимназия са:

· състав – председател, членове;

· период на действие на комисията/групата и на техническите лица;

· задачи;

· отговорност за съхраняване на доказателствения материал по време на самооценяването;

· начин на отчитане на изпълнените дейности.

· отговорност и срок за съхраняване на доказателствения материал след приключване на самооценяването.

Препоръчително е при определяне състава на комисията/групата да се предвиди включването на лице, което има знания и опит за изготвяне на анкети, въпросници и е с добри познания по български език. В отговорностите на този член ще се добави и преглед на проектите на доказателствените материали преди утвърждаването им от директора, по отношение на формата и съдържанието им. Целта е да се гарантира адекватност, яснотата, пълнота и подходящата структура на подготвяните документи.

3. Мотивиране на комисията/ групата по самооценяване.

И за членовете на комисията/ групата по самооценяване икономическите стимули са от съществено значение. Мотивирането им ще има по-сериозен успех, ако за тяхната дейност по самооценяването се създадат такива условия на труд и такава среда, че те да нямат причина да не си вършат работата максимално ефективно. Добре е да се обособи помещение, оборудвано с необходимата техника – компютър/и с интернет, скенер, принтер, канцеларски материали ( папки, джобове, хартия за принтиране и пр.).

Друга задача е осигуряването на първоначалното въвеждащо обучение за комисията/групата по самооценяване. Подходящата тематика на следващо обучение (ако е необходимо) може да бъде подсказана от самите членове на комисията/групата по самооценяване. Обучението трябва да се проведе от специалист по въвеждането и управлението на различни системи за управление на качеството, на който да се представи съответната програма за обучението.

Редовната заинтересованост към работа на комисията/ групата по самооценяване и позитивната нагласа от страна на директора ще повиши мотивацията на членовете.

4. Утвърждаване на годишен план за дейността на комисията/ групата по самооценяване и запознаване с него на педагогическия съвет Председателят на комисията/ групата по самооценяване предлага на директора за утвърждаване годишния план за дейността на комисията/ групата.

5. Утвърждаване на процедурите, свързани със самооценяването

Процедурите, които ще се проведат по време на самооценяването се разработват от комисията/ групата. Към процедурите се разработват и указания към участващите в тях. Председателят на комисията/ групата ги предлага на директора за утвърждаване.

6. Утвърждаване на бланките, анкетите и др. във връзка със самооценяването

Бланките, анкетите, протоколите и др., които ще се ползват по време насамооценяването се разработват от комисията/ групата. Там, където е необходимо се разработват и указания за попълването им. Председателят на комисията/ групата ги представя на директора за утвърждаване.

7. Определяне на приоритетите за следващо оценяване. Утвърждаване на доклада от проведеното самооценяване

Ръководството на професионалната гимназия ( директорът) следва да определи приоритетите за следващото самооценяване, да формира целта и да обсъди с комисията/групата подходящи мерки и дейности за изпълнението ѝ. Планираната цел трябва да е постижима. В повечето случаи приоритетите и целта се формират въз основа на изводите от изготвения анализ, но е възможно задаването им да е от МОМН или РИО.

Полезно би било да се проведат консултативни срещи с партньорите на гимназията – училищно настоятелство, стопански организации – партньори, браншови организации и др., които могат да направят свои предложения.

Докладът добива окончателния си вид след допълване с приоритетите и целта на следващо самооценяване и може да бъде утвърден от директора.

8. Запознаване на колектива с резултатите от самооценяването

Директорът трябва да запознае членовете на колектива на гимназията с резултатите от самооценяването на общо събрание. Презентацията на изводите от анализа към доклада е полезна информация, която може да бъдат средство за обединението на членовете на колектива около общи цели и идеи.

9. Мониторинг на самооценяването

Мониторингът представлява систематична, непрекъсната или периодична дейност в процеса на самооценяването.

Посредством мониторинг ръководството на училището извършва проверка на динамиката и степента на изпълнение на планираните дейности.

Последни публикации