Препоръки

9001 Приоритети за следващо самооценяване

Издигане равнището на общообразователна и професионална подготовка на учениците с цел успешно интегриране в ЕС;

Формиране на мотивационна система за реализация на учениците в гражданското общество;

Акцентиране на компютърната подготовка за овладяване на информационните технологии;

 • Разширяване на езиковото обучение по англйски и немски език;
 • Въвеждане на дистанционно обучение по общообразователни и специални предмети;
 • Създаване на условия за въвеждане обучение на възрастни  в духа на стратегията „Учене през целия живот”;
 • Пълноценно използване на материално-техническата база;
 • Привличане и приобщаване на родителите към решаването на училищни проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ възпитателния и учебния процес;
 • Осъществяване на международно сътрудничество с училища от други страни;
 • Постигане на финансова стабилност на училището чрез усвояване на повече форми за финансиране и подобряване на финансовия мениджмънт;

За оптимизиране на работата ни през учебната 2013/2014 година е необходимо:

1. Повишаване квалификацията на учителите за провеждане на съвременно образование и възпитание.

2. Усъвършенстване на  вътрешно-училищния квалификационен процес и методическата работа по проучване, усвояване и прилагане на добри практики.

3. Прилагане на гъвкав подход при наличие на противообществени прояви, включително и голям брой отсъствия.

4. Задълбочаване на работата с родителите с цел привличането им като пълноправен партньор в обучението и възпитанието на учениците.

5. Продължаване на възпитателната работа на всички учители за превенция на проявите на насилие с участието на социални партньори – родители, обществени възпитатели, психолог.

6. Разширяване на контактите на училището с външни организации и институции.

Методика, която ще се използва по  време на самооценяването:

Работата на комисията ще премине през  етапи на планиране, прилагане, оценяване и преразглеждане/обратна връзка. Комисията ще продължи да разработва и допълва процедури за оценяване като ще се базира на протфолиото. Ще бъде усъвършенстван и прецизиран вече разработеният модел за доказателствен материал/бланки за различни справки, протоколи, анкетни карти, чек листи и други/. В процеса на работата си комисията ще използва и интерактивни техники за оценяване като интервю.

Комисията ще работи в различните области по групи, решенията в тях ще бъдат вземани с консенсус.

След провеждане на оценяването комисията ще представи получените резултати под формата на доклад-анализ, в който ще бъдат посочени приоритети за следващо оценяване. Задължително след запознаване на колектива резюме от доклада ще бъде публикувано на сайта на училището с оглед осигуряване на прозрачност.

Очаквани резултати:

 • В края на периода да имаме ясна представа за нашите силни и слаби страни.
 • Да бъдат набелязани методи и средства за отстраняване на слабостите.
 • Самооценяването да помогне на професионалната гимназия да повиши степента си на автономност.
 • По време на провеждане на самооценяване персоналът да изгражда нови умения за оценяване на собствия си труд, за намиране на нови подходи за повишаване качеството на образователния продукт.

Самооценяването да продължи да бъде предпоставка и основен фактор за функциониране на създадената вече вътрешна система за управление на качеството в професионалната гимназия.

Последни публикации