Анализ

magnifying-google-real-time-quality-score-searchfuel1 Анализ на получените резултати

        В ОБЛАСТ 1 – УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ:

       Има разработена училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО, има посочени визия, приоритети и цели, по-голяма част от предвидените дейности кореспондират с тях.

Има разработени вътрешно-училищни критерии за установяване качеството на ПОО, които съответстват на националните.

Разработени са показатели за измерване степента на осигуряване на качеството по съответните критерии.

Създадена е вътрешна система за осигуряване на качеството на ПОО и тя функционира и отчита резултати.

Изграден е механизъм за мониторинг и контрол и дейността му обхваща до 50% от установените вътрешноучилищни критерии.

Има създаден механизъм за ранно предупреждение и той функционира координирано.

Има изготвен пълен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО.

Училището участва в националните програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, международни).

Училището няма задължения в края на календарната година, осигурени са всички нормативно регламентирани социал-ни придобивки, както и средства за МТБ над средствата, определени в бюджета, и има преходен остатък над 0,5 % от средствата по делегирания бюджет.

Над 70 % от учителите са участвали в квалификационни форми  на вътрешноучилищно ниво.

Над 30 % от учителите са участвали в квалификационни форми, проведени от други институции.

Споделянето на ефективни практики се осъществява редовно на организирани форуми на училището, с други сродни училища в страната и/или извън страната.

Има осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба на територията на училището, работните места за интернет достъп до документите са неограничени.

Има осигурен достъп до необходимата учебна документация в училището, качена е на електронен носител , но може да се ползва само от ограничен брой помещения в училището.

На обществено достъпно място са обявени на хартиен носител учебните планове по изучаваните професии/специалности.

Правилно е воденето и съхранението на документацията.

Има ясни и прозрачни правила и/или процедури за назначаване и съкращаване на персонал, предварително оповестени, и се спазват.

Директорът провежда консултации с представители на колектива по чл.7, ал.2 от КТ, взема решения и запознава колектива с тях.

Има практика, която обхваща дейностите от учебно-възпитателната работа и част от административните дейности.

Има разработени критерии, но те се прилагат при определяне резултатите от труд само на педагогическия персонал.

Създаден е и е функциониращ екип за оценка на състоянието на качеството на предлаганото ПОО в училището – осигурени, обработени и съхранени прави-лно данни, доказателствен материал и др., необходими за самооценката.

Има разработена политика в правилника за дейноста на училището, ресурсно осигурена в размер над 75 %.

Административното обслужване е достъпно (позволява бърз и надежден достъп до информация), ефективно (предлага полезни и лесни за използване инструменти), осъществява се и чрез частично използване на различни форми на ИКТ.

В ОБЛАСТ 2 – УЧИЛИЩНА СРЕДА:

Предвидени са мерки и дейности за адаптиране на ученика към училищната среда, учениците са запознати с тях. Предприети и реализирани са адекватни действия.

Създадени са възможности (вкл. финасови) за различни форми на извънкласни дейности, в които могат да участват над 20 % от общия брой ученици. Учениците са информирани за предлаганите в училището извънкласни дейности.

Осигурени са възможности за ползване на мултимедия във всички кабинети. Осигурени интерактивни дъски и интернет. Прилагане на интерактивни методи, например: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти);  дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани и обсъдени на заседание на педагогическия съвет, методическо обединение.

Предвидени са правила за разрешаване на възникнали конфликти: ученик-ученик; учител-ученик; ученик-служител; учител-учител; учител-служител.

Предвидени са дейности и се провеждат индивидуални срещи и групова работа с проблемни ученици; анкети; медиация; съвместни действия с ученическия съвет; беседи, филми; работа с родители организиране на срещи с представители на държавни институции и на неправителствени организации; работа с ученическия съвет.

Налице е многообразие на прилаганите начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището  – издаване на училищен вестник, електронни информационни средства, брошури, рекламни материали и други инициативи, свързани с дейността на училището.

Поддържа се динамичен училищен сайт за учебната година и се архивират предходните, поддържат се и опции за обучение и оценяване он-лайн.

Не е осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите  потребности.

Налични са: пропусквателен и информационен пункт; камери за наблюдение в коридори, класни стаи и двор; СОТ; охранител/и; указателни знаци и табла; баджове; пропуск за родители и външни лица.

До 30% от класните стаи не са ремонтирани в последните 5 години. Всички класни стаи са оборудвани с достатъчен брой учебна мебел, същата е в много добро състояние.

Над 25 % от занятията по професионална подготовка се провеждат в обособени кабинети с необходимото оборудване.

Има учебни работилници/лаборатории / УТФ по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с морално остаряла, но работеща техника, рядко използвана в реалния бизнес.

Осигуреността  с материали и консумативи за общообразователната подготовка е над 81 % от необходимото по учебните програми.

Осигуреността  с материали и консумативи за профес. подготовка  е над 81% от необходимото по учебните програми в рамките на делегирания бюджет.

Има осигурен постоянен достъп до библиотека през учебната седмица. Библиотеката е с ежегодно обновяван фонд.

Осигурен е неограничен интернет достъп.

Има регламентирани отговорности за опазване реда и чистотата на работното място на ученика и те се спазват, интериорът и екстериорът на училището е в много добро хигиенно състояние след края на учебния ден.

До 50 % от учителите имат осигурено работно място в кабинет/хранилище, а останалите – в учителската стая. Създадени са възможности за неограничен интернет достъп на територията на училището. В учителската стая /библиотеката има налична актуална научна и педагогическа литература.

В ОБЛАСТ 3 – ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ:

Учителите имат достатъчни умения при планиране на урока, проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходи-мостта от промени в плановете за посрещане на нуждите на групи или отделни ученици (изоставащи-напреднали).

От 61 до 80% от посетените уроци имат разбираема и достъпна структура, адекватна на целите на урока и съобразена с възможностите на учениците. На всеки етап от урока се обобщават ученическите разсъждения, търси се обратна връзка, която определя последващата стратегия и конструкция на изложението.

От 60 до 79% от учителите са наясно кога е подходящо използването на ИКТ в учебната дейност, правилно планират и използват ИКТ.

От 61 до 80 % от учителите използват разнообразни форми за проверка и оценка на учениците.

Над 80 % от учителите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците.

Учениците са запознати с критериите.

Няма създадени възможности за он-лайн оценяване.

Повече от 80% от учителите оценяват ритмично постиженията на учениците в съответствие с Наредба 3, проверяват прецизно писмените работи на учениците, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана рецензия.

Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година.

Над 80% от учениците могат обективно да оценяват работата си.

Повече от 61-80 % от учителите могат да се самооценяват обективно и да формулират мерки за повишаване качеството на труда си.

От 31 до 60 % от учителите могат да управляват поведението на учениците, да изграждат ясна и позитивна рамка за реда в класната стая, в съответствие с правилника за дейността на училището.

В 61-80 % от паралелките учениците имат изградени умения за работа в екип. При поставяне на задачи за екипна работа се организират бързо и работата им е ефективна, по-голямата част от учениците проявяват способностите си.

От 81 до 90 % от учителите умеят да изслушват учениците, дават им възможност да изказват различни мнения.

При тези учители контактът между тях и учениците е взаимен и двупосочен. Опитват се да работят с по-голяма част от учениците от класа, а не само с определени ученици. Внушават положителна емоция.

Относителният дял (в процент) на отпадналите от обучение по програми за ПОО към броя на постъпилите в началото на обучението е под 2%.

Относителният дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпити към допуснатите до зрелостни изпити, е от 96 %.

Относителният дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни квалифик. изпити към допуснатите, е 57 %.

Относителният дял (в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици е от 4-5%.

Относителният дял (в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици е от 0-2%.

Относителният дял (в %) на отпадналите по различни причини от обучение по програми за ПОО ученици към броя на учениците за учебната година е от 0-2%

Има класирани ученици и отбори на призови места на национален кръг на състезание, олимпиада, конкурс и др.

Има изградени повече от два екипа за работа по проекти и програми -национални и европейски – и те са разработили поне по един проект.

Относителеният дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава е 80-90%.

Броят на учителите, подготвили ученици-призьори на състезания, олимпиади и др. е над  3.

В ОБЛАСТ 4 – УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО:

Създадени са методически обединения, изработени са планове за действие, които се изпълняват. В методическите обединения е установена делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. Осъществяват се междупредметни връзки, като се предлагат форми и методи за осъществяване на индивидуална и групова работа по съответните предмети, използване на ИКТ в обучението, за мотивиране на учениците за активно учене и повишаване на техните компе-тенции. Осъществява се партньорство между методическите  обединения.

В годишния план на училището са планирани дейности за подпомагане развитието на младите учители. Всички млади учители при желание могат да получат методическа помощ и подкрепа от методическото обединение, в което са включени, и от ръководството на гимназията.

Създадени са условия и 10 – 19 % от учителите се включват в управление на промените в училището.

Партньорството на ръководството на гимназията с методическите обединения, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление е перманентно, налице е и партньорството между отделните структури.

Средната посещаемост на родители на родителска среща – годишно е от 21 до 40 %.

Няма проведено проучване за удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др.

За планираните извънкласни дейности родителите са информирани на родителските срещи, но не проявяват интерес. Епизодично  чрез училищното настоятелство подпомагат организацията и провеждането им.

Има изграден информационен кът с учебните планове по професии/специалности, посочени са сайтове, от които родителите могат да се запознаят със съответните ДОИ, национална изпитна програма и учебни програми. Родителите са запознати на първата родителска среща с училищния учебен план (чл. 140 и, ал.3 от ППЗНП). На сайта на гимназията има информация само за училищните учебни планове.

Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от гимназията, подпомага провеждането на производствената практика.

Ръководството на гимназията комуникира и търси съдействието на експертите от РИО, териториялните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление. Няма предписания. Заповедите на висшестоящите органи се изпълняват в срок.

Винаги при необходимост се търси помощта на АЗД. Има положителни резултати за децата от съвместната работа. Има педагогически съветници в училището и екип за работа,който работи съвместно със специалистите от полицията и АЗД.

Гимназията участва активно в събития, организирани от общността.

За различни училищни ициативи гимназията информира общността чрез местните медии.

Учебната практика се провежда в гимназията или в учебна работилница на стопанска организация, а за провеждане на производствена практика са осигурени работни места в реална работна среда за 44% от учениците,провеждащи такава.

Няма договори с работодатели.

Практическите занятия се провеждат само в гимназията.

Професиите, по които са се подготвяли завършващите ученици, са частично търсени на регионалния пазар на труда.

До 40 % от учениците могат да намерят работа по професията си в региона.

Гимназията си сътрудничи със социалните партньори във връзка с провеждането на държавните квалификационни изпити и за уреждане на работни места в реална работна среда.

План-приемът се обсъжда само с партньорските стопански организации само по професиите/специалностите, за които има такива.

Социалните партньори са поканени, но не участват поради отказ (с писмо или мълчалив).

Не е осъществено проучване на становището на партньорските организации.

Силни страни:

 • ПГМЕЕ има дългогодишни традиции и резултати в професионалната и образователна дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на община Бургас и региона;
 • Притежава солиден сграден фонд, модерно обзаведени учебни кабинети, спортен салон, фитнес и училищен двор;
 • Квалифициран учителски състав;
 • Добра реализация на учениците, няма регистрирани безработни от ученици, завършили ПГМЕЕ;
 • Учениците имат възможността да получат освен Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – III степен;
 • Актуални специалности, ориентирани към пазара на труда;
 • Сътрудничество с икономически и производствени предприятия;
 • Активно международно сътрудничество със сродни училища в Дегендорф, Германия и Чорлу, Турция;
 • Наличие на съвременна техника и компютърни кабинети;
 • Разширена Internet мрежа;
 • Удобни мобилни връзки с колектива на гимназията;
 • Работещо Училищно настоятелство;
 • Библиотека с добър библиотечен фонд;
 • Активен Ученически съвет;
 • Работа по проекти;
 • Умение за планиране;
 • Богат годишен календар и спортни прояви;
 • Изяви на клубове по различни интереси;
 • Училищен интернет-вестник;
 • Популяризиране на специфични за Бургас и региона празници и ритуали;
 • Използване на електронен дневник;

Слаби страни:

 • Поради демографските промени намалява приемът след завършен VII клас;
 • Намаляват часовете по общотехнически и специални предмети, което създава трудности при усвояване на учебния материал;
 • Нежелание на много ученици от VII и VIII клас да изучават технически дисциплини и тяхното превръщане в професия;
 • Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех;
 • Недостатъчна мотивация на учениците;
 • Намалява процентът на заинтересованите и активни родители;
 • Увеличава се броят на учениците за юлска и септемврийска поправителни сесии;
 • Агресивност на учениците;
 • Ограничено финансово осигуряване;

Възможности:

(Дейности за преодоляване на рисковете)

 • Анализ на демографската перспектива на община Бургас и региона в период 3-5 години;
 • Привеждане на учебния план на гимназията в съответствие с демографските тенденции в период 2013-2015 г.;
 • Преодоляване на кампанийния характер на дейността по приема за следващата учебна година и превръщането и в първостепенна задача;
 • Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците;
 • Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите;
 • Разширяване на партньорствата с производствени фирми и други стабилни икономически субекти в общината;
 • Осъвременяване на материално-техническата база по професии;
 • Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с учащите се;
 • Активно включване на педагози и ученици в разработване на проекти;
 • Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената самодейност;
 • Създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и информационно-комуникативни технологии;

Постижения и добри практики в гимназията

Разработена е училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО, съдържаща визия, приоритети, цели и дейности. Разработени и утвърдени са вътрешно-училищни критерии за установяване качеството на ПОО, съобразени с национално определените. Създадена е вътрешна система за осигуряване на качеството на ПОО и механизъм за мониторинг и контрол. Изготвен е доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО.

    ПГМЕЕ участва в национални, европейски и други международни програми и проекти.

    През учебната 2012/2013 год. стартираха проекти по програма „Леонардо” и „Коменски”.

    Четвърта поредна година училището работи по проект „Без свободен час”.

    По одобрен проект на МОН по национална програма „ С грижа за всеки ученик” , модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, работиха две групи по техническо чертане и една по физика.

    През месец октомври при нас бе и г-н Либетанц по проект SES, който присъстваше на уроци по теория и практика с учениците от специалност Автотранспортна техника. Със своите указания, съвети и литература оказа методическа помощ на колегите.

Училището кандидатства, одобрено е и работи за втори път по проект „ Да направим училището привлекатално за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Броят на клубовете в сравнение с предходната година е увеличен.

По същата Оперативна програма на гимназията бе одобрен проект „Ученически практики” и до края на месец юни преминаха  обучение 6 ученици. По проекта вземат участие 10 фирми, с които училището е сключило договори за наставниците, които ще обучават до момента 20 ученици предимно от специалност „Автотраспортна техника”

Училището е одобрено и работи по проект „Квалифилификация на педагогическите специалисти”. В проекта се включиха 20 учители по различните направления.

През учебната 2012/2013 г. гимназията кандидатства с проектно предложение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема ”Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, което бе одобрено и очакваме сключване на договора за безвъзмездна помощ.

Проекти, по които е кандидатствало училището и очакваме одобрение са:

* Трансграничен проект България –Турция с техническо училище  гр. Лозенград

* По Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” съвместно със „Спекта Ауто” ООД  – одобрен.

* По Национална програма „ С грижа за всеки ученик”- одобрен.

Спечелен проект на стойност от 10000 лв. за озеленяване  на спортната площадка по проект ПЧП с партньор Община Бургас.

През 2012/2013 г. е реализирана ефективно квалификационна дейност за педагогическия персонал както на вътрешноучилищно ниво, така и проведена от други институции: по оперативна програма „Опазване на човешките ресурси”; по национални програми  – „Учение през целия живот” и „С грижа за всеки ученик”; в регионални форми на квалификация – семинари и курсове на обучение.

През годината в разнообразни форми се споделят множество ефективни практики в ПОО. Богати и интересни са специфичните изяви на отделните обединения през учебната година.

На своите работни срещи учителите от МО обсъждат учебните програми, обсъждат се единни критерии за оценка знанията на учениците, споделя се опит по използването на нови методи в обучението,  обсъждат се резултатите на учениците от проведено входно ниво, класни работи, междупредметни връзки, подготовката им за ДЗИ и ДИ.

Учебната 2012/2013 година е успешна, с богат методически живот, което е предпоставка за качествено ПОО.

Учениците от ПГМЕЕ-Бургас активно участват в извънкласни дейности, олимпиади и конкурси. Постигат значими успехи в състезания и технически конференции, печелят много отличия и награди.

От завършилите ХІІ клас през учебната 2012/2013г. успешно са положили ДЗИ БЕЛ – 100%, ІІ ДЗИ – 96%. Относителният дял на успешно положилите и двата ДКИ е 57 %. Относителният дял на отпадналите и повтарящи ученици е 0%.

Над 90% от завършващите ХІІ клас се дипломират успешно и са приети във висши учебни заведения. Това е доказателство за високо качество на ПОО.

Области, нуждаещи се от подобрение

В ОБЛАСТ 1 – УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ

Има разработени критерии, които съответстват на националните. Разработени са показатели за измерване степента на осигуряване на качеството по съответните критерии, но не са разработени съвместно със заинтересованите страни допълнителни критерии, отчитащи спецификата на училището.

Изграден е механизъм за мониторинг и контрол, но дейността му обхваща само до 50% от установените вътрешноучилищни критерии.

В ОБЛАСТ 2 – УЧИЛИЩНА СРЕДА:

Необходимост от подобряване и усъвършенстване на материалната база.

Не е осигурена достъпна архитектурна среда спрямо необходимите  потребности.

До 30% от класните стаи не са ремонтирани в последните 5 години. Всички класни стаи са оборудвани с достатъчен брой учебна мебел, същата е в много добро състояние.

Има учебни работилници/лаборатории/УТФ по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с морално остаряла, но работеща техника, рядко използвана в реалния бизнес.

До 50 % от учителите имат осигурено работно място в кабинет/хранилище, а останалите – в учителската стая. Създадени са възможности за неограничен интернет достъп на територията на училището. В учителската стая/библио-теката има налична актуална научна и педагогическа литература.

В ОБЛАСТ 3 – ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ:

Няма създадени възможности за он-лайн оценяване.

Относителеният дял (в %) на учениците, успешно положили двата държавни квалификац. изпити към допуснатите, е от 40 – 59 %.

Относителеният дял (в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици е от 4-5%.

Необходимо е увеличаване на часовете за учебна практика.

Липсва балансираност по отношение на общообразователните и специалните предмети в учебните планове.

В учебния процес не се използват достатъчно съвременни учебни технологии, не се ангажират учениците в решаването на практически задачи.

Учениците трудно развиват умение за работа с новите технологии поради липса на практическо обучение в реални условия.

В ОБЛАСТ 4 – УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО:

Създадени са условия и 10 – 19 % от учителите се включват в управление на промените в училището.

Средната посещаемост на родители на родителска среща – годишно е от 21 до 40 %.

Няма проведено проучване за удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др.

За планираните извънкласни дейности родителите са информирани на родителските срещи, но не проявяват интерес. Епизодично  чрез училищното настоятелство подпомагат организацията и провеждането им.

Има изграден информационен кът с учебните планове по професии/специалности, посочени са сайтове, от които родителите могат да се запознаят със съответните ДОИ, национална изпитна програма и учебни програми. Родителите са запознати на първата родителска среща с училищния учебен план (чл. 140 и, ал.3 от ППЗНП). На сайта на гимназията има информация само за училищните учебни планове.

Учебната практика се провежда в гимназията или в учебна работилница на стопанска организация, а за провеждане на производствената практика са осигурени работни места в реална работна среда за 44% от учениците, които провеждат такава.

Няма договори с работодатели.

Слаби връзки и участие на браншовите и работодателските организации с обучението в професионалната гимназия.

Практическите занятия се провеждат само в гимназията.

Липса на интереси от страна на работодателите и стимули за осигуряване на адекватен стаж.

Професиите, по които са се подготвяли завършващите ученици, са частично търсени на регионалния пазар на труда.

До 40 % от учениците/курсистите могат да намерят работа по професията си в региона.

Гимназията си сътрудничи със социалните партньори във връзка с провеждането на държавните квалификационни изпити и за уреждане на работни места в реална работна среда.

План-приемът се обсъжда с партньорските стопански организации само по професиите/специалностите, за които има такива.

Социалните партньори са поканени, но не участват поради отказ (с писмо или мълчалив).

Не е осъществено проучване на становището на партньорските организации.

Последни публикации