Годишен план

carla-Efficiency-300x300 ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

2012 / 2013 учебна година

Мото: ПГМЕЕ – училище за професионалисти


Мисия на ПГМЕЕ

Мисията на ПГМЕЕ да осигурява съвременна, модерна  – висока образователна и професионална подготовка на висококвалифицирани, конкурентноспособни, търсени кадри в различните сфери на производството, способни да се реализират в условията на пазарна икономика.

Цели на ПМГЕЕ

  • Създаване на предпоставки за повишаване на равнището и ефективността на УВР с оглед спазването на държавните образователни изисквания за равнището на образователната и професионална подготовка на учениците. Прилагане на европейски стандарти в процеса на обучение.

Стратегия на ПГМЕЕ

  • Придобиване и непрекъснато усъвършенстване знанията и уменията на учениците по общообразователните, общотехническите и специалните предмети и учебната практика.
  • Формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности.
  • Формиране на нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки.
  • Създаване на условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите, с оглед на новите изисквания, които се поставят пред професионалното образование.

Приоритети в дейността на ПГМЕЕ

  • Издигане на равнището на общообразователната и професионална подготовка на учениците с цел успешно интегриране в ЕС.
  • Формиране на мотивационна система за реализация на подрастващите в гражданското общество.
  • Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии.

(Дейности за реализация на целите и задачите)

Вид дейности

         Срок

         Отг.

Контролира

 

Учебна дейност

 

 

 

 

1.1. Установяване знанията на учениците чрез провеждане на входно и изходно равнище на новопостъпващите и останалите ученици;

         м.IX

         м.VI

 

    учителите

ПДУЧ,

Експерти от РИО

 

1.2. На базата на новото учебно съдържание, държавните образователни изисквания и стандарти, да се разработят вътрешно училищни единни критерии за оценка на резултатите от общообразователната и професионалната подготовка на учениците;

     постоянен

      КТВ, ПК

Директор

 

1.3. Усвояване на различни нива на компютърна грамотност и информационни технологии в урочната дейност и формите на СИП, ЗИП;

     постоянен

 учителите по    информатика

Директор

 

1.4. Изработване и въвеждане в учебния процес на съвременни спомагателни УТС с използването на ИКТ:

     постоянен

учителите по електронна практика

ЗДПО

 

1.5. Широко да се използват УТС в урочната работа: мултимедия, компютърни програми.

     постоянен

 

 

 

1.6. Организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити, държавни изпити по теория и практика на специалността и поправителни изпити.

 

     по график

         ПД

Директор, ПД

 

2.Гражданско образование и възпитание. В основата на възпитателната работа на училището залагаме на зачитането и спазването на добрите традиции – национални, местни, на училището.

 

 

 

 

2.1. Формиране на мотивационна система за реализацията на подрастващите в гражданското общество.

 

 

 

 

2.2. Да се обогатят ритуалите за честването на националните празници, като се ангажират учениците в изготвянето на празнична украса, худ.програми, спортни дейности. Всяка паралелка да намери своето място в изготвянето на общоучилищен план. Изявите на гимназията в общоградските тържества и празници да съдействат за издигане престижа на гимназията;

    постоянен

    МО по БЕ, ИФ

    МО на кл. р-ли,

Директор, ПД

 

2.3. Възможност за достъп до Интернет от всяко работно място и установяване на контакти с училища от други градове и  страни;

        м.VI

МО по информатика

Директор

 

2.4. Да се работи за формиране на европейски тип гражданско поведение – спазване на законите и общоприети правила, непримиримост към закононарушителите, готовност за колективно отстояване на права и идеи;

     постоянен

МО на курсови ръководители

Директор, ПД

 

2.5. Работа по хуманизацията и демократизацията на взаимоотношенията  Директор – учители – ученици.

2.6. Недопускане налагането на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

      постоянен

 

 

     постоянен

    ПД,

    МО на к.р-ли

ръководство, учители, ученици

Директор

 

2.7. Организиране и осигуряване на участие в прегледи, състезания, изяви на училищно, общинско, регионални нива, свързани с национални и училищни празници:

– Математика

– Информатика

– Физика

– Химия

– Биология

– История

– Машинно чертане

-Участие в националните състезания на фондациите “Математика” и “Еврика” и  ’’Физика”

-Състезание по радиотехника, електротехника, електроника, програмиране, машиностроене, екология

– Седмица на  мобилността и Ден без автомобили                                                    

– Ден на Земята

– Световен ден на околната среда

– Европейски ден на езиците

– Конференция на тема “Училището – желана територия”

– Ден на самоуправлението (ден, в който учениците заемат мястото на учителите).

 

– Провеждане изследване на тема :“Отношение към училището и взаимоотношения с съучениците“

– Обучение по ГЗ

– Конкурси:

  • литературен конкурс за есе, стихотворение, разказ;
  • конкурс за рисунка

– Спортни състезания по определен график

– Домакинство на открит  ученически конкурс по бадминтон

– Периодично почистване на класните стаи по график

по график от МОН

     Н.Йорданова

     Ив.Янкова

     Х.Христова,

      С.Янева

 

 

 

 

 

 

 

 

     22.04.2013

 

 

 

    26.09.2012

   април.2013

 

 

   09.05.2013

 

     М.Водев

 

 

 

    01.12.2012

 

    01.12.2012

 

   април.2013

   декември.

 

   I и II срок

        ПК,

        МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Кашукеева

инж.В.Маркова

 

инж.Д.Вълков

инж.Х.Жабова

инж.С.Велкова

Г.Гюбелева

Д.Евтимова  Р.Славова

Р.Павлова

Н.Йорданова

инж.Р. Желева

 

ръководството

 

 

Учители БЕЛ

учителите по рисуване

Г.Власев

 

 

Я. Стоянова

Директор, ПДУР,

ПДУП

 

2.8. Осигуряване на отдих сред природата:

– едно и двудневни излети

– групи за зимен и пролетен отдих

– екскурзионно летуване

2.9.Обучение по гражданска защита и БДП. Провеждане на организирано учение под ръководството на гражданска защита. Ден за евакуация

  целогодишно

к. р-ли,

УС

 

 

Д.Вълков

к.р-ли.

 

 

2.10. Тържествено връчване на дипломите.

 

2.11. Учебни екскурзии

– 8.класове – маршрут  Бургас-Варна-Балчик

– 8.класове – природен парк “Странджа”

– 9.класове – Бургас-Казанлък-Шипка-Етъра-Габрово-Трявна

-10.класове – Бургас-Карлово-Калофер-Сопот-Копривщица

– 11.класове – Бургас-Пловдив-Асеновград-Бачковски манастир

– 12.класове – Пловдивски панаир

– Абитурентски бал – Гърция, Турция

-Пaртньорство с ТУ-Къркларели, Турция, Румъния, Германия

 

2.12. Реализация на програми за гражданско образование и възпитание

VIII клас-Семинарно обучение на ученици във връзка с развиване чувствителност към свързаните с Джендър модели на поведение, относно трафика на хора и изграждане на толерантно поведение.

IX клас- “ Стигмата убива-международен ден за борба срешу спин”

X клас – Изграждане на асертивно поведение-„Общуване и конфликти”

XI и XII клас – “ А сега накъде”

Превенция на наркозависимост – анкета

 

юни.2013

 

 

октом.2012

юни.2013

 

октом.2012

 

 

ноем.2012

 

 

 

май.2013

 

 

ноември

 

 

 

декември

 

постоянен

 

 

април

к. р-ли

 

к. р-ли

 

 

 

 

 

 

кл.р-ли

 

 

 

Д.Русева,

Р.Павлова

 

 

 

 

Класни ръководители

 

 

3.Квалификационна дейност

 

 

 

 

3.1. Създаване на вътрешно училищна квалификационна структура за повишаване на професионалното равнище на учителите:

– КПТВ;

– Методически обединения по:

а) природо-математическите дисциплини;

б) хуманитарните дисциплини;

в) западни езици;

г) общо техническите дисциплини;

д) учителите от спец. “Електроника”;

е) учителите от спец. “Електротехника”;

ж) учителите от спец. “ДВГ”;

з) учителите от напр. “Машиностроене”;

и) класни ръководители.

постоянен

 

ПД

 

 

 

Ст.Янева

Р. Славова

Р.Желева

М. Колева

Х.Жабова

Н.Богданова П.Воденичарова

Директор,

ПД

 

3.2. Осигуряване от ръководството на възможности за участие на учителите в регионални и национални квалификационни форми по график на ИИУ

 

Директор

РИО на МОН

 

 

3.3. Да се предложи участието на наши учители в национални програми и проекти.

 

КПТБ

Директор, ПД

 

 

 

 

 

 

4.Управление и вътрешно училищен контрол.

 

 

 

 

4.1. Със системната си дейност ПС да съгласува, утвърждава и приема документи, отчети и дейности, които осигуряват УВП, съобразени с указанието за организиране на 2012/2013 учебна година.

 

 

 

 

4.2. Приемане на планове:

– годишен;

– КПТБ, КБПП;

-актуализиран правилник на гимназията

-5.10.- международен ден на учителя

-1.11. – Ден на народните будители

-5.12. – спортен празник

– Никулден, посещение на Етнографския музей

– 3 МАРТ;

– 24 МАЙ;

 

м. IX

м. IX

 

м. IX

 

 

 

ПД

В. Кашукеева

Т.Ботева

Т. Пантова

Н.Йорданова

 

 

 

 

 

Директор

 

 

Директор

 

4.3. Утвърждаване на:

– седмично разписание;

– график за класни и контролни работи I-ви и II-ри срок;

– график за консултации;

– зимен и пролетен отдих;

– списъци за стипендии;

– план за приема на учебната 2012/2013 учебна година;

– график за приключването на I-ви срок;

– график за приключването на учебната година.

 

 

 

м. IX

м. XI, м. III

м. XII, м. III

м. X, м. II

 

м. XII

м. XII

м. V

 

 

Н. Йорданова

кл. р-ли

 

 

 

гл.счетоводител.

ПД

ПД

 

Директор

Директор, ПД

Директор

 

4.4. Отчитане на резултатите от:

-входно ниво

-педагогически съвет за I уч.срок

-проверка на уч. документация;

-педагогически съвет за II уч.срок

 

м. X

м. XII,

м. ХI, м.VI

 

 

Учителите

ПД

ПД

 

 

Директор

Директор

Директор

 

 

4.5. През учебната година да се извършват следните тематични проверки:

–  Усвояване на знания и умения от учениците от VIII и IX клас във връзка с новото учебно съдържание.

–  Ефективност на усвояването на знания и умения в часовете по ЗИП – общообразователни, специални предмети и изведена производствена практика.

м.ХII

 

 

м. ХII,

м. III,

м.IV

 

 

ПД

 

ПД

 

 

 

 

Директор

 

Директор

 

 

 

5.Съвместна работа със семейството и обществеността

 

 

 

 

5.1. Да продължи дейността на Училищното настоятелство (УН) в съгласие с идеите за гражданско образование.

м. X

Директор

 

 

 

5.2. Училищния и ученически обществен съвет във взаимодействие с УН и другите обществени съвети от града и региона да работи за издигане престижа на гимназията.

През годината

 

 

 

5.3. Създаване по-трайни контакти и взаимодействие между курсовите ръководители, родителите и училищния психолог  за единство при възпитанието на учениците.

Постоянен

 

 

 

5.4. Родителски срещи:.

 

 

 

 

– за запознаване на родителите с правилата за вътрешния ред в училището;

м. X

 

 

 

– за отчитане на резултатите от I-ви учебен срок;

м. II

 

 

 

– с родителите на зрелостниците и абитуриентите

5.5. Срещи с юристи и служители на МВР – превенция на престъпността, антикорупция.

м. IV

 

 

И.Бозуков,

И.Авуски

 

 

           

Последни публикации