Год. отчет

news_4573436

ДОКЛАД – АНАЛИЗ за учебновъзпитателната дейност през 2012_2013 учебна година 

АНАЛИЗ на резултатите за учебната 2012_2013 година

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1..Държавен прием и движение на учениците.

2.Дейности по подготовката на учебната година.

3.Организация, изпълнение и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни  и безопасни условия на обучение и труд.

4.Работа на училищната комисия и взаимодействие с местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

5.Контролна дейност по организацията на работа и спазване на ДОИ.

6.Ефективност на учебно-възпитателния процес.

7.Квалификационни дейности.

8.Вътрешно училищни и извънучилищни състезания, олимпиади, инициативи.

9.Взаимодействие със социалните партньори и работодатели, участия в проекти

10.Насоки за оптимизиране на дейността на ПГМЕЕ през  2013/2014 учебна година.


Отчет–анализ за учебно-възпитателната работа в ПГМЕЕ  за 2012/2013 учебна година е разработен въз основа на:

 • проведената контролна дейност през годината;
 • информация от ЗУД;
 • външно оценяване

 Осъществява следните цели:

 • оценка на резултатите от УВД в ПГМЕЕ – град Бургас;
 • определяне на корекционни мерки за оптимизиране на дейността през  2013/2014 г.
 1. Държавен прием и движение на учениците

За учебната 2012/2013 година в ПГМЕЕ бе осъществен държавен прием както следва:

След завършен седми клас:

1 паралелка, специалност „Промишлена естетика и дизайн”- 27 ученици

1паралелка, специалност „Автотранспортна техника” – 26 ученика

1паралелка, специалност „Електрообзавеждане на производството” – 26 ученика

1паралелка, специалност „Компютърни мрежи” – 26 ученика

1паралелка, специалност „Микропроцесорна техника” – 26 ученика

След завършено основно образование:

1 паралелка, специалност “Автотранспортна техника”- 25 ученици

Приемът е реализиран при максимална пълняемост на паралелките по 26 ученици.

Броят на учениците в началото на учебната година е 824, разпределени в 32 паралелки. Средната пълняемост на паралелките е 25,7 ученици, което е предпоставка за  добра ефективност на материалните разходи на училището. През учебната година броят на учениците в дневна форма на обучение  е  намалял от 824 на 807 . Преместени и напуснали са 14 ученици, 3 придошли и 6 ученика преминали в самостоятелна форма на обучение. Заявените причини за напускане са лични, преместване в друго училище е в резултат наказание или по желание на ученика, съгласно правилника за дейността в училище. Броят на учениците в самостоятелна форма на обучение е 17. Традиционно в последните години в ПГМЕЕ се изпълнява планирания прием, което е предпоставка за ефективен училищен бюджет.

2. Дейности по подготовката на учебната година.

Организацията и провеждането на учебния процес е осъществен от 72 служители педагогически персонал – всички с постоянни трудови договори.

Непедагогически персонал –     23 служители.

Планиране и организиране на дейността в ПГМЕЕ е извършено в приетите от ПС:

 • правилник за дейността на училището;
 • годишен план ;
 • училищни учебни планове и учебни програми;
 • правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 • годишни планове за дейността на МО и клубове;

Актуализирани са и са запознати всички учители и служители с:

 • правилник за вътрешния трудов ред;
 • правилник за действие при бедствия и аварии;
 • план за действие при пожар;

Подготвено и предложено за утвърждаване е щатно и поименно разписание на длъжностите в гимназията. Осъществена е осигуреност с училищна документация съобразно изискванията на Наредба №4/16.04.2003 за документите за системата на народната просвета.  Учебната документация приета и съхранена в училището включва учебни планове и учебни програми. Налице са актуални учебни планове и учебни програми за специалностите, по които се обучават учениците.

Извършен е първоначален инструктаж на всички новопостъпили ученици и служители и периодичен инструктаж на всички останали в началото на учебната година.

Всички учебни стаи, кабинети, лаборатории и работилници са подготвени за началото на учебната година, което обхваща отремонтиране на училищния инвентар и основно почистване на помещения, коридори и санитарни възли.

Към началото на учебната година материално техническата база на училището включва:  

 • 22 учебни кабинета ;
 • 10 работилници;
 • 3 лаборатории;
 • 3 добре оборудвани компютърни кабинети
 • библиотека с 11393 тома книги;
 • фитнес център;
 • 2 физкултурни салона;
 • спортна площадка;
 • учителска стая;
 • лекарски кабинет;

През цялата учебна година усилията на учителите и техническия персонал бе насочено към опазване на МТБ, за целта бе въвдено дежурство на учителите по време на междучасията и между смените.

Хигиената в учебните стаи, коридори и санитарни възли се поддържа в добро състояние. Такива са и констативнините протоколи на инспектори от РЗИ Бургас.

Довършен е ремонта на кабинет № 24 за началото на учебната година. Планирания ремонт на северния скат на  покрива е извършен в график. Планирания  ремонт  на учителската стая е извършен с изцяло ново обзавеждане до началото на новата учебна година. През учебната година са извършени основен ремонт на залата за тенис и коридора в приземния етаж. Поради наводнение на приземния етаж от проливните дъждове се наложи основен ремонт на канализацията и хидроизолация на отводнителните канали. Започна ремонта и изграждането на пункт за ГТП. Наличните средства по делигираните бюджети не са достатъчни и е необходимо да се осигури дофинансиране от страна на Община Бургас.

 Спортната площадка и тревните площи се почистват редовно. През есента се събират и изхвърлят сухите листа. Дърветат и храстите в началото на пролетта са подрязани и почистени.  Около плочниците е третирано с препарати за изсушавае на израстналата трева по тях. Тревните площи се окосяват редовно. Техническият персонал бърво и адекватно реагира при поддържането на материално-техническата база и авариини ситуации. Училището разполага с добре поддържана материална база, но се забелязва тенденция за все по–нехайното отношение на учениците към нея.

 Въведеният пропускателен режим се спазва. Не са допуснати  сериозни нарушения на реда в училище.

МТБ осигурява добри условия за ефективен учебно-възпитателен процес, при който наред с формиране на теоретични знания се изграждат практически умения, развиват се способности и навици за професионален труд и пълноценен живот. Процесът на обновяване и разширяване на МТБ продължава, но успоредно с това стои на преден план проблема с нейното опазване.

3. Организация, изпълнение и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

Цялостната организация, изпълнението и контролът на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в гимназията са подчинени на действащата нормативна уредба, а именно :

 • Кодекс на труда;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основни нормативни актове в областта на трудовите правоотношения, безопасността и хигиената на труда.
 • Вътрешни нормативни актове съгласно Наредба I-2577/ 15.09.2011г. в областта на трудовите правоотношения, безопасността и хигиената на труда.

За учебната 2012/2013 г. в училище действа:

 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
 •  Има разработен План за обучение и действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Във връзка с тях в ПГМЕЕ се спазват основните изисквания за безопасност на ученици и персонал. Гарантирана е пожарната безопасност, чрез изпълнение на действащите норми, правилници, наредби и предписания на РС ”ПАБ”. По график през първия срок на учебната година са проведени часове, в които учениците са запознати с действията при бедствия, аварии и катастрофи, пожари и оказване на първа помощ. През месец март бе проведено учебно занятие по евакуация на учениците при евентуален пожар. Електрическата и отоплителната инсталации се поддържат в изправност. Възникналите проблеми се отстраняват своевременно. В началото на отоплителния сезон бе направена профилактика на отоплителните уреди. При зимни условия е осигурен поддържащ режим на работа на отоплителната  система, изключващ възможността за възникване на аварии. Пространствата пред входовете на училището се почистват от сняг, опесъчават се и се третират със сол.

Наличните противопожарни уреди са поставени на видни места и се поддържат.

Спазват се хигиенните норми за микроклимат, шум и осветление. Училището е снабдено с необходимите медикаменти за оказване на долекарска помощ. В учебно време мед. сестра осигуряваше компетентно медицинско обслужване на ученици, учители и непедагогически персонал.

Извършено е замерване на контур – фаза и заземяване от специализирана лаборатория. Има сключен договор със Служба по трудова медицина за обслужване по разработване на мерки за отстраняване и намаляване риска за здравето и безопасността на служителите в гимназията, наблюдение здравословното им състояние, обучение на ръководния състав и медицинско обслюжване. Извършени са профилактични прегледи при кардиолог и офталмолог. Подадена е Декларация № 15 по ЗБУТ.

За безопасност на персонала при организирано предвижване, при изпълняване на служебни задължения и при обучение за тази учебната година са  проведени два вида инструктажа – начален за новопостъпилите и периодичен в началото на всеки срок. Провеждането на инструктажите се документира в Книги за инструктаж.

Добра е организацията при провеждане на извънучилищни дейности /групово придвижване на ученици при екскурзии, участие в спортни състезания/. Учителите предварително инструктират всички участници и вземат необходимите мерки за предотвратяване на произшествия и злополуки. ЗБУТ е важен елемент в провеждане на ефективен учебен процес. Всеки е длъжен да изпълнява и контролира изпълнението на  нормативните условия и задължения.

4. Работа на училищната комисия и взаимодействие с местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

През изтеклия период дейността на УКБППМН е провеждана съгласно предварително изготвения план. Той обхваща периода на цялата учeбна година и е съгласуван със съответния план на Общинската комисия за БППМН. Основните насоки в работата на комисията към ПГМЕЕ – гр.Бургас са превенция на агресивното поведение, корекционно-възпитателна работа с ученици с девиантно поведение и превенция от различни видове зависимости.

През първия и втория учебен срок не са регистрирани случаи на противообществени прояви на ученици от ПГМЕЕ. Има отделни сигнали от класни ръководители за бягства и/или системно отсъствие от училище без основателни причини. Всички те са разгледани в комисията, когато тя е била информирана, съвместно с класните ръководители са проведени разговори – колективни и индивидуални със съответните ученици, както и с техните родители, наложени са наказания.

През изтеклата учебна година имаме 26 инцидента на сбивания и осъществяване на тормоз от съученици върху съученици, като  всеки един от случаите е бил разгледан от комисията, педагогическия съветник/психолога в училището, уведомени са родителите на засегнатите страни и са взети необходимите мерки за неповтаряне на ситуацията.

Комисията осъществява дейността си в сътрудничество с различни институции и граждански структури на територията на гр. Бургас – Агенция „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане”, БЧК, II РПУ – Бургас, където с активната подкрепа и инициатива от ст. инспектор – В. Стоянов за поредна година бяха изнесени 43 лекции на ученици от всички възрастови групи за опсността и нежелателното допускане на противообществени прояви от всякакъв характер и вид.; Асоциация на училищните психолози в Бургас.

По инициатива на Асоциация на училищните психолози в Бургас, се проведе среща с всички училищни психолози в областта за превенция на започналата в училищата опасна игра – „Заспиване – Събуждане”. На нея колегите получиха важна и подробна информация по въпросите на детската и юношеска изобретателност за бягане от скуката, по този толкова опасен метод, набелязаха се и конкретни мерки за превенция и противодействие на противообществените прояви сред младите хора, както и посоки за съвместни действия на училищните комисии за борба с противообществените прояви и органите на полицията.

В училището ни е налице непрекъсната комуникация между колегите, учители, а също и с учениците в Ученическия съвет на ПГМЕЕ, в резултат на която дейността на комисията по посока превенция на зависимостите бе подпомогната от изготвените в различни СИП-ове и клубове табла и презентации, както и индивидуални такива на отделни ученици, посветени на борбата с тютюнопушенето, употребата на различни видове дрога, воденето на здравословен и спокоен начин на живот.

За поредна учебна година по инициатива на Ученическия съвет на ПГМЕЕ се проведоха няколко благотворителни сбирки и мероприятия с цел набиране на средства за различни  благородни идеи (волейболен турнир, концерт).

 Основна дейност на УКБППМН, на всички учители, както и на училищната охрана, продължава да бъде ежедневния контрол на поведението на учениците и тяхното положително развитие.

5. Контролна дейност по организацията на работа и спазване на ДОИ.

Контролната дейност в гимназията се провеждаше в съответствие с инструкция №1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета. Вътрешно-училищните проверки бяха планирани  и проведени по изготвен график в плановете за контролна дейност на директора, ПДУД, ПДУПД  и ПДАСД.

Обект на контрол бяха:

 • прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания и на нормативните актове в средното образование;
 • планирането, организирането и провеждането на учебния процес;
 • правилното водене на задължителната училищна документация;
 • спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание;
 • спазване на правилника за дейността и вътрешния  ред в гимназията ;

Резултатите от проверките се отразяваха в констативни протоколи, а констатациите в тях  се разглеждаха на педагогически съвет или се свеждаха до знанието на проверяваните.

През учебната година бяха изготвени следните констативни протоколи:

 • Състояние на ЗУД – правилното водене на училищната документация, водене и съхранение на документация по трудово правните отношения – 27 констативни протоколи ;
 • Провеждане на изпити-проверка изпълнението на заповедите за ДЗИ,ДИ, ВО, изпити на ученици самостоятелна форма на обучение, поправителни изпити за дневна и самостоятелна форма на обучение, изпити за промяна на оценката 12 клас-12 констативни протоколи;
 • Оценяване и анализиране на входното равнище на учениците – отчетено на ПС;
 • Спазването на правилника за вътрешния ред и текущ административен контрол през годината е провеждан от директора и пом. директорите. Изготвени са констативни 86 протоколи, а за констатираните нарушения се е търсила административна отговорност.

Педагогическият контрол се извършваше чрез посещение на уроци, участие в обсъждания на МО, анкети.

 • Текущи проверки:

Извършени са 23 посещения на уроци, за които са изготвени констативни протоколи.

 • Проверки от РИО:

08.04.2013 г.  ст. експерт по ФДС Павлина Алексиева извърши проверка в часовете по ФВС на учителите  М.Водев, Я.Димитров, Г.Влесев и Т.Койчев по организацията и провеждането на учебния час.

31.05.2013г. ст.експерт по ОНГО Деян Божинов извърши проверка на работата на Иво Авуски – младши учител по предметите от КОО „Обществени науки и гражданско образование”.

Резултатите от проверките са обобщени в констативни протоколи, не са констатирани сериозни нарушения и забележки.

6. Ефективност на учебно-възпитателния процес.

За професионалните училища тя се определя от:

 • степен на усвояване на знания, умения, компетенции;
 • хармонично изграждане на личността в процеса на осъществяване на професионално образование;
 • реализация на предназначението на училището, измерена чрез броя ученици получили професионална квалификация, съобразно учебния план за обучение;
 • професионална и социална реализацията на учениците след завършване на професионално образование.

6.1.Организация на УВР по отделните учебни предмети, чрез наблюдения на учебните часове

        Образователният процес се развива и обновява непрекъснато, а това влияе на процеса на модернизация и усъвършенстване на обучителните методи. Тематичната проверка „Иновационните методи в часовете по общообразователни предмети за повишаване мотивацията за учене на учениците” имаше за цел  да се установи  актуалното състояние и да се усъвършенства качеството на провеждания в ПГМЕЕ образователно-възпитателен процес. Създаване на условия и подпомагане на учителите за разширяване и адекватен подбор на използваните от тях интерактивни методи като средство за повишаване  на мотивацията за учене на учениците.

         По утвърден график от Директора  са посетени  следните учители по общообразователните предмети :

първи учебен срок

 • Ирина Купенова по английски език ,
 • Иванка Янкова по информатика,
 • Александър Марчев по български език,
 • Ганка Гюбелева по биология;
 • Христина Христова в час на класа.

втория учебен срок

 • Раиса-Агеенко по български език;
 • Румяна Вълчанова по немски език;
 • Иво Авуски в час по философия;
 • Гинка Тодорова по математика.

Тази учебна година учениците от 11 класове, 12д и 12ж клас обучаващи се по учебен план от 2009 год. имат 3/3 часа ЗИП, които се разпределят: 1 час БЕЛ, 1час математика, 1  час – специален предмет за учениците 11 клас, а за 12д и 12ж клас – 2часа ЗИП по БЕЛ и 1 час по ЗИП специален предмет. Учебното съдържание по ЗИП е съобразено с нивото на знанията и уменията на учениците придобити от задължителната подготовка /ЗП/, съобразено е с образователните стандарти, които учениците трябва да имат, за да положат успешно ДЗИ и ДИ по теория на професията. Целта на часове по ЗИП е да допълни и разшири учебното създържание по ЗП, да затвърди знанията на учениците по дадения предмет, да ги мотивира при усвояване на професия. Имайки предвид това през първия срок проверка по професионална подготовка  имаше за цел да установи ефективността на учебната дейност в тези часове – 11 клас, технологията на преподаване, психолого-педагогическото взаимодействие в урока, атмосферата в часа.

Посетени бяха:

 • 11и клас – ЗИП – Процесори и памети при инж. Стайкова;
 • 11ж клас – ЗИП – Преобразувателна техника при инж. Пенкова;
 • 11г клас –  ЗИП – ДВГ  при  инж. Жабова;
 • 11б клас –  ЗИП – Металорежещи машини при инж. Богданова.
 • специални предмети, някои от които продължават да се изучават ІІ срок и в 12 клас и дават основа на професионалните знания.   

Организацията на работа в тези часове трябва да бъде по-различна, за да не се възприема часа като „обикновен”, а да се усети от учениците неговата специфика като „избираем”.  Необходимо е в тези часове повече самостоятелна и групова работа, дейности със състезателен характер, разработване на презентации. Като се има предвид обаче, намаления брой часове по специалните предмети, трудните изпитни програми в тези часове се  предават  нови знания на учениците, правят се  обобщения, допълват се и разширяват знанията на учениците от ЗП или се разработват конкретни изпитни теми. С резултатите от направените проверки през І учебен срок бяха запознати учителите  инженери.

 Посетена през І срок бе и инж. И.Иванова в час по Икономика с 10з клас, а през ІІ учебен срок:

 • 11и клас – Икономика  при инж. С.Велкова
 • 12и клас – Приложения на МПС при инж. С.Димитров;
 • 12з клас –  Комуникационни технологии при инж.Д.Стоянов   

Подготовката на учителя с материално обезпечаване на практическото занятие, организация и технология на преподаването, комуникативните умения бяха обект на проверките по учебна практика. Посетени бяха:

 • инж. Д.Стоянов – уч.практика градивни елементи  9з клас;
 • инж.З.Пенева – електромонтажна практика 11е клас; Г-жа Пенева с ученици от 12 клас проеkтираха и изработиха ел. инсталация на пункта за ГТП, а г-жа А.Колева с ученици от 11е клас проектираха и изработиха ел.инсталации на физкултурния салон.
 • инж.А.Стоянов – уч.практика ДВГ 11г клас;
 • инж.К.Терзиев – уч.практика 12з;  г-н Терзиев с ученици от 12и клас направиха нова звънчева инсталация  и надписа на гимназията.
 • инж.И.Плукчиева – уч.практика схемотехника 10и клас.

Производствената практика на учениците от 12 клас бе контролирана от ПД по ПД през втория учебен срок по спазване правилата по ЗБУТ и ППО.

През учебната година се проведоха и открити уроци от:

 • Т.Пантова – 70 години холокоста под наслов „И ние сме дали своя принос” с учениците от 10и клас.
 • Г.Гюбелева – „ Заедно се борим срещу разпространението на НИВ/СПИН” с учениците от 9 класове.

Планиране и подготовка на учебния процес, проверка на учебната документация:

           Всички проверени учители са планирали образователната дейност в годишно разпределение на учебния материал, в разпределенията по ЗИП, утвърдени от пом.-директор и директор, разработени съгласно учебните програми на МОН,  има съответствие между преподавания материал и учебните тетрадки на учениците и  материалната книга.

           Учениците имат тетрадки, бележници, има добра ритмичност на изпитванията, направено е  входящо ниво в началото на учебната година.

 По провеждане на обучението

           Посетените учители са определили конкретните урочни цели и с оглед  тяхното постигане  правилно бяха структурирали  урока. Прилагат се интерактивни методи на обучение и наличните УТС. Ефективно се използва учебното време, за оптимизиране на онагледяването и за разнообразяване на  методите на преподаване.

          Планираните задачи за часа изцяло съответстват на темата и дават възможност за прилагане на наученото. Изложението на учебното съдържание е логично и достъпно, на разбираем и точен език и отговаря на целите на урока. Правят се целесъобразни повторения на същественото. Търси се обратна връзка относно разбирането от страна на учениците.  Учителите умеят да изведат на преден план главното и основното от учебното съдържание.

            Учителите прилагат адекватен индивидуален и диференциран подход, съобразявайки се с образователното ниво на учениците. Съумяват да отделят време за работа, както с учениците със затруднения, така и с напредналите ученици. Включват учениците в изпълнението на учебни задачи според техните възможности.

            В часовете се използват принципите на научност, достъпност и нагледност.    Спазват се отделните части на урока /преговор, нови знания, самостоятелна работа, домашна работа/. По време на часа вниманието на учениците е съсредоточено, мотивирани са от учителя за съответната тема.

 По изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности чрез всеки учебен предмет.

            Учителите работят за изграждане у учениците на комуникативни умения, умения за самостоятелна работа, за самостоятелно учене, за работа в екип и група, за ефективно търсене и подбор на полезна информация , за логическо мислене.

           Проявява се взискателност по отношение на отговорите и пълния и точен изказ на учениците. Учителите умеят да провокират учениците да бъдат активни,  окуражават ги да правят предложения и  да дават свои идеи.

           Необходимо е да се изисква от учениците точни и ясни формулирани индивидуални отговори, да се поставят повече оценки на учениците и се аргументират пред класа.

Ниската възприемчивост и успеваемост по отделните учебни специални предмети, дисциплината на учениците по време на учебните часове, включването им в час, тяхната ангажираност, занижените критерии на някаи учители към поведението и присъствието в час, необоснованите отсъствия от училище, работата с родителите трябва да бъдат приоритет за следващата учебна година. Тези изводи се наложиха от направения анализ за резултатите на успеха по някои основни технически предмета за І учебен срок и на проведената среща с учителите инженери за резултатите от тематичната проверка на 6.03.2013г.

Приоритет през новата учебна година трябва да бъде редовно консултиране на учениците, с цел постигане на по-висок успех.

  Спазване на правилника за вътрешния ред

            През тази учебна година са завишени проверките за всяка смяна на учениците за редовното носене на ученическите книжки и униформа от 8-те и 9-те класове, вписването на оценките, информирането на родителите. Все още класните ръководители вписват оценките на учениците, което е в нарушение на чл.27, ал.3 от Наредба №4 за документите в системата на НП. Дисциплината в часовете по някои учебни предмети не е на нужното ниво. Проведени са  разговори в 8а, 12з, 10е, 9г, 9е, 9д, 10е, 11г,12ж класове по молба на колеги, които им преподават или от класните ръководители. Проведени са и разговори с ученици нарушили правилника за вътрешния ред и с родителите. През учебната година въведохме дежурство на учителите през междучасията. Това е добра практика, която трябва да продължи и през новата учебна година.

  Правилното водене на училищната документация

        Извършени са периодични проверки  за ритмичността на изпитванията, спазване графиците за контролните и класни работи, спазването от учителите на изискването за минимален задължителен брой текущи оценки за всеки срок, спазване на срока за вписване на оценките в дневниците, правилното им водене от класните ръководители – за всяка проверка има съставени констативни протоколи. На 10.10.2012г. извършена проверка на уч. бележници на класовете І и ІІ смяна, а 26.11.2012г. е направена проверка на дневниците  на класовете от І и ІІсмяна, на 4.06.2013г. дневниците на 8, 9,10 и 11 класове, 30 и 31.05. 2013г. на дневниците на І и ІІ смяна, целта е да се провери ритмичността на изпитванията, отсъствиятана учениците, да се проведе разговор с учителите. Направена бе проверка и на личните дела на 12а, 12г, 12д, 12е, 12ж, 12з и 12и класове за да се провери верността на срочните и годишни оценки внесени в личните картони, хорариум на часовете, неоформени ученици, които ще полагат изпити на поправителната сесия, оформяне на отсъствията. Проверки бяха  направени и по воденето на материалната книга, които включват – внасянето на дневното разписание на часовете, фамилията на учителите, отразяване отсъствието на учителите и техните заместници и основанието за заместване, внесеното преподадено учебно съдържание.

   6.2 Провеждане на изпити /Държавни зрелостни, Външно оценяване, Държавни изпити по теория и практика на професията, поправителни, приравнителни/

6.2.1. Мерило за качеството на нашата работа е представянето на  дванадесетокласни-ците на ДЗИ. За втора поредна година гимназията приключва ДЗИ по БЕЛ без слаба оценка. Заслужено е мястото на ПГМЕЕ според резултатите от ДЗИ сред другите училища в областта, благодарение на работата на П.Марчева, Р.Агеенко, Д.Евтимова и колегите по другите общообразователни предмети.

Анализ на резултатите от проведените ДЗИ са дадени в Приложение №1 АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ МАЙСКА СЕСИЯ 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

учебен предмет

явили се

 успех 12 клас

Випуск 2013

БЕЛ

163

4,05

Математика

23

3,73

География

23

3,14

Физика

8

3,93

История

8

3,61

Философски цикъл

57

3,35

Биология

14

3,83

Английски език

32

4,42

Немски език

1

2,88

 

СРАВНЕНИЕ ДЗИ по предмети и получени оценки

Общо

БЕЛ

Математ.

Биология

Физика

Философия

География

  Англ.

  език

История

Немски

 език

Общо

   за

випуска

Явили се

163

23

14

8

57

23

32

8

1

329

Слаб 2

0

2

 1

 1

10

9

 1

0

 1

25

Среден 3

34

9

8

4

34

9

4

5

– 

107

Добър 4

90

5

3

1

12

3

6

2

– 

122

Мн.добър 5

30

5

2

1

1

2

16

1

– 

58

Отличен 6

9

2

0

1

 0

 0

5

 0

– 

17

 

  Учебен предмет

Брой

явили се

Среден успех

за ПГМЕЕ

Среден успех

за страната

Разлика

  БЕЛ

177

4,08

4,06

+0,02

  Математика

23

3,91

4,55

-0,64

  История

8

3,64

4,05

-0,41

  География

28

3,15

3,64

-0,49

  Физика

7

3,52

4,26

-0,74

  Биология

17

3,49

4,28

-0,79

  Филос.цикъл

72

3,26

3,69

-0,43

  Английски език

32

4,72

4,48

+0,24

  Учебен предмет

Брой

явили се

Среден успех

за ПГМЕЕ

Среден успех

за областта

Разлика

  БЕЛ

177

4,08

4,19

-0,11

  Математика

23

3,91

4,78

-0,87

  История

8

3,64

3,30

+0,34

  География

28

3,15

3,43

-0,28

  Физика

7

3,52

3,53

-0,01

  Биология

17

3,49

4,00

-0,51

  Филос.цикъл

72

3,26

3,43

-0,17

  Английскиезик

32

4,72

4,78

-0,06

І ДЗИ – БЕЛ             21.05.2013г.         Среден успех на випуска 4,05

Среден успех на випуска по предмети  от І и ІІ ДЗИ

по АЕ с -0,37 ;

по история с -0,44.

              Средният успех е увеличен по следните предмети:

по биология с +0,95;

по физика с +0,27;

по география с +0,02;

по руски език е +4,13.

Среден успех по класове – общо І + ІІ ДЗИ

С най висок успех е 12 з клас – 4,58.

С най-нисък успех е 12 в клас – 3,48.

 

СРАВНЯВАНЕ     І + ІІ ДЗИ      
  Среден успех на випуска – 3,84
 І ДЗИ – 4,05;    ІІ ДЗИ – 3,63

ДЗИ – изводи

 • Учениците са приели, че за да завършат средно образование, е необходимо явяването на ДЗИ и целенасочено се подготвят за  успешно полагане на изпитите.
 • Няма нито 1 слаба оценка по БЕЛ. На 10 място сме по успех в областта от общо 28 училища. 36 ученици са неуспешно положили ІІ ДЗИ. Наи-много слаби оценки има по философски цикъл и география.
 • Тенденцията учениците да избират като предмет за втори ДЗИ География и икономика е променена, засилва се броя на учениците избрали като втори ДЗИ Философски цикъл.  Намалял е броят на учениците, които са избрали математика. Това не се случва само при нас, например ние сме на трето място в областта по брой явили се, след ПМГ и строителен техникум. Прави впечатление и сравнително големия брой ученици, които са избрали АЕ като втори ДЗИ. Предмети като  ИЦ, ФА не се променят през годините. На тях се явяват ученици, които се чувстват добре подготвени и мотивирани да получат висока оценка. Няма тенденция учениците да полагат трети ДЗИ по желание. 4 ученици са заявили ІІІ ДЗИ, но само 1 се е явил.
 • По-ниските резултати по някои предмети се обясняват с това, че част от учениците, които няма да използват оценката от ДЗИ за вход във ВУЗ избират да се явят на изпит по предмет, който знаят, че ще получат положителна оценка, а следователно и диплома, но тя не им е необходима и решаваща за балообразуването. Така тези ученици използват времето за усилена подготовка на изпити в друг формат.

ДЗИ – мерки за подобряване на качеството на организацията, провеждането и резултатите от ДЗИ

 • Засилено разясняване за сериозното и отговорно отношение към полагането на ДЗИ и избора на предмети за втори ДЗИ.
 • Използване на иновационни и интерактивни методи и форми за оценяване, системност и ритмичност на оценяването и спазването на изискванията на Наредба 3/15.04.03г. за системата на оценяването.

6.2.2. Анализ на резултатите от проведените Държавни изпити по теория и практика на професията са дадени в Приложение №2

Степента на усвояване на знания и умения намира количествен израз, както в регистрираните текущи оценки, срочни и годишни  така и в оценките от ДЗИ и ДИ по теория и практика. И тази година броя на явилите се ученици от 12 клас на ДИ по теория и практика е голям – 97 % от допуснатите, но средния успех по теория на специалността е Среден 3.03, по практика успеха е Мн.добър 4.94. Тази учебна година 92 ученика получават свидетелства за професионална квалификация ІІІ степен и 2 – ІІ степен,  докато през учебната 2011/12 са  98 ( Приложена е таблица  с резултатите по класове),  ДИ по теория и практика се проведоха и на 12.09.2012г. и 14 ученика получиха свидетелства,  ДИ през месец януари – 25.01.2013г.  4 ученика получиха  свидетелства за ІІІ степен на професионална квалификация

 Приложение №2

 

Клас

Брой явили се

Среден успех

теория

Среден успех

практика

12 А

22

2,42

4,18

12 Г

25

3,33

4,20

12Д

19

2,89

5,13

12Е

19

2,79

5,00

12Ж

13

2,10

5,06

12З

30

3,30

5,66

12И

27

4,37

5,37

Направено е сравнение на успеха по теория и практика спрямо миналата учебна година, откъдето се вижда, че успеха по теория на професията за 12г и 12и класове тази учебна година е по-висок, 12а,12г,12е класове са с намаление на успеха по практика на професията.

 Изводи:

 • Резултатът от ДИ за професионална квалификация е напълно очакван поради големия брой отсъствия на 12 клас;
 • Липсата на мотивация за учене, трудности при усвояване на учебното съдържание;
 • Трудни национални изпитни програми и високи критерии за ІІІ степен на ПК при намален брой часове по специалните предмети;
 • Недостатъчното методическо осигуряване на обучението по специалните предмети – учебници, учебни помагала;
 • Голям брой на учениците, явили се на ДИ – 97%
 • Намален брой на учениците получили свидетелства – 92.

             Мерки за подобряване:

 • По-голяма мотивация и информираност на учениците за значението на свидетелството за ПК и възможностите им за кариерно развитие.
 • По-голяма взискателност и контрол на присъствието, дисциплината и знанията на учениците, използването на нови интерактивни методи по специалните предмети.

6.2.3 Анализ на резултатите от външно оценяване

На 20.06.2013г. се проведе външно оценяване на знанията на учениците, изучаващи интензивно чужд език в 8 клас.  Показаните резултати регистрират задълбочено и трайно овладяване на задължителния минимум от знания и умения на учениците. Умеят да решават тестове и правилно се орентират при работа с текст.

Обобщен анализ на резултатите, анализ и коментар по всеки компонент, среден успех по класове са дадени в Приложение №3

Рецензия към резултатите от външното оценяване на знанията на учениците, изучаващи интензивно немски език в 8.клас при ПГМЕЕ – гр.Бургас, 20.06.2013г.

1. Обобщен анализ на резултатите – добро ниво на показаните знания по съответните компоненти.

 1. Анализ и коментар по всеки компонент:

2.1.Hörverstehen (слушане):

– Среден брой точки за трите паралелки – 11 .Съотношението дадено-изпълнено възлиза на 73 процента и това може да се види от таблицата.Текстът за слушане с разбиране е  по силите на обучаваните ученици.

– Въз основа на това учениците показват добри умения за слухово възприемане на непознат текст, но  срещат по-големи затруднения при разбиране на втория текст, поради наличието на сложна и непозната лексика в някои от твърденията и в самия текст.

2.2 Leseverstehen (четене):

– Среден брой точки – 9,2 .Количественият анализ показва средно 61 процента верни отговори.

– Учениците имат задоволителни, но не достатъчно добри лексически навици при работа с текст за четене поради недобре овладяна лексика.

-Учениците до някъде са привикнали да разбират непознати думи, чието значение може да се разбере на базата на използване на знания в областта на словообразуването и на интернационални думи.

2.3. Grammatik und Wortschatz (граматика и лексика):

– Среден брой точки – 15,4 т. – 77 процента средно успеваемост .

– На лице са добри граматични и лексикални умения, но все още се забелязват пропуски при употребата на определителните членове на съществителните имена при съответния падеж , формите за степенуване на прилагателните и крайния словоред. Това рефлектира пряко върху правилността на граматичния изказ.

2.4. Textproduktion (съставяне на текст):

– Среден брой точки – 11,46 т. – 57 процента успеваемост.

– Много голяма част от учениците са работили по този компонeнт и показват  добро владеене на лексикалния и граматическия минимум и са го приложили съобразно поставената тема. Наблюдават се известни затруднения при граматичното структуриране на изказа и употребата на синтактичните единици-напр. изпускане на подлога, несъгласуване на подлог със сказуемо по лице и число, словоредни грешки,които несъмнено не пречат на разбирането.

-В повечето случаи учениците са спазили формалните изисквания на текста- писмо.

                2.5. Писане

            Зададените теми са достъпни за учениците.Има отлични работи,където са    спазени всички изисквания по темите. Има ученици, които допускат грешки, но спазват обема и формата на есето. То отговаря на зададената тема. Допуснатите грешки не пречат да се разбере идеята на пишещия. Има ученици които пишат без никаква идея за граматика и лексика, за последователност на изложението. Радостен е фактът, че по-големият брой ученици са писали по темата.

Основни грешки, допуснати при писането са: отклонение от темата, недостатъчна защита на тезата, неправилна употреба на граматика – основно времена и местоимения.

 Трудността на задачите е в  съответствие с учебния материал и възрастта на учениците.

2.6. Предложения:

   За ниво осми клас е по-добре граматичният материал да бъде представен в отделни упражнения по граматични единици, а не в обобщен вид под формата на Lückentext.

  Учениците все още не са придобили тези умения, които са необходими при решаване на Lückentext, включващ целия граматичен и лексикален материал.

 

АНАЛИЗ

на резултатите от външното оценяване на учениците, изучаващи интензивно немски език в 8.клас в ПГМЕЕ – град Бургас,

проведено на 20.06.2013 година

 

Учебна 2012/2013 г.

Слушане

Четене

Езикови знания

Писане

Среден успех – бр. точки

 

11

9,2

15,4

11,46

Среден успех – по шесто-

балната с-ма.

4,4

3,68

4,62

3,48

Среден успех – по шестобалната с-ма за випуска /общо/

Среден успех  4,04

 

Рецензия за резултатите от външно оценяване на знанията на учениците от 8.клас с интензивно изучаване на английски език в ПГМЕЕ – гр.Бургас, 20.06.2013 г.

 

1.Слушане

        Текстовета за слушане  не са трудни,отговарят на учебния материал и са съобразени с възрастта на учениците.Повечето ученици са се справили много добре с тази задача.

Приветстваме идеята за включване на текстове,които отговарят на интересите на учениците – текст 3, както и текстове с хумористично съдържание – текст 2.

       Основни грешки се допускат при определяне между отговори – грешно/няма информация.

2.Четене

       Текстовете за четене отговарят на учебния материал и възрастта на учениците. Учениците владеят основната лексика.

      Голяма част от учениците са се справили много добре,някои отлично,но има и ученици,които изпитват затруднение при четене с разбиране.Основни  грешки се допускат при определяне между отговори – грешно/няма информация.

3.Езикови умения

     Текстът за проверка на езиковите умения е съобразен с учебния материал,изучаван в ПГМЕЕ /13 часа седмично/.Има ученици,които са се справили отлично, други  много добре, но голяма част изпитват затруднение при определяне правилното време или глаголна форма, правилния предлог или подходящата дума.

4.Писане

       Зададените теми са достъпни за учениците. Има отлични работи, където са спазени всички изисквания по темите. Има работи с грешки, които не пречат да се разбере идеята на есето, спазени са обема и формата.Има ученици, които пишат без никаква идея за граматика и лексика, за последователност на изложението. За радост те са много малко.

       Основни грешки, допуснати при писането са: отклонение от темата, недостатъчна

защита на тезата, неправилна употреба на граматика – основно времена и местоимения.

5.Предложения

      Като преподаватели по англииски език в 8 клас в ПГМЕЕ считаме,че материалите от 4те компонента от теста са достъпни за възрастта на учениците и са съобразени с включения материал и обем часове за професионалните училища.

АНАЛИЗ

на резултатите от външното оценяване на учениците, изучаващи интензивно английски език в 8 клас в ПГМЕЕ – град Бургас,

проведено на 20.06.2013 година

8  клас

Слушане

Четене

Езикови
 знания

Писане

Общо точки

319

314

362,5

230,5

Среден успех – бр. точки

12,26

12,08

13,94

8,86

Среден успех –
по шестобалната система.

4,90

4,83

4,18

2,75

Среден успех – по шестобалната система за випуска /общо/

Среден успех – 4,00

           Изводи

 • Наблюдава се увеличение на успеха по ВО за 8 клас.
 • По НЕ от 3,08 през 2011/12 г. на 4,04 през 2012/2013 г., увеличението е 0,96. По АЕ от 3,61 за миналата година – на 4,00 с 0,39 е увеличен средният успех.

Въпреки по-високите резултати, трябва да се набележат мерки от страна на учителите за мотивация и убеждаване на учениците за необходимост от качественото изучаване на чуждите езици.

6.2.4  Показател за ефективността на учебно-възпитателния процес е средния успех по класове и общо за училището. Съпоставката с този от миналата година показва тенденция на задържане на добро ниво на подготовка. Средният успех по випуски е:

VІІІ клас – Добър 4,17                      ІХ клас – Добър 4,07               Х клас – Добър 4,47

ХІ    клас – Добър 4,31                     ХІІ клас – Мн.добъл 4,70

Средния успех на гимназията е Добър 4,34

Друг измерител на ефективността на учебния процес са резултатите от проведените

проверки на входното и изходното ниво по повечето предмети. Съпоставката на

резултатите, отчетени на ПС показва, че в края на учебната година те са по-високи от тези

в началото, което е добра атестация за работата на учителите.

       Показател за ефективността  на учебно – възпитателния процес е броя на отсъствията от учебни занятия. При сравнение с учебната 2011/2012г. се забелязва задържане броя на отсъствията (извинени и неизвинени) средно на един ученик.

       Общият брой на извинените отсъстия за гимназията е 48270, средно на 1 ученик- 60, а общия брой неизвинени отсъстия  4479  на 1 ученик – 6 отсъствия. Класове с най-малко отсъствия неизвинени е  Хг  –  80 и VІІІе – 81, с най – много ІХ д  – 585. Наказанията на учениците за изминалата година бяха по-малко в сравнение с предходната. Това говори за по-добра възпитателна работа на класните ръководители и на всички учители.

       За следнащата учебна година е необходимо диагностициране по паралелки на причините за големия брой отсъствия и планиране на мерки за преодоляването им, заедно с родителската общност на родителски срещи.

7. Квалификационни дейности

Главната цел на квалификационната дейност е повишаване научната, педагогическата, методическата подготовка на педагогическите кадри и пораждане на стремеж към саморазвитие и самоусъвършенстване.

Основните задачи на квалификационната дейност в ПГМЕЕ са свързани с усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия персонал, с придобиване на нови знания, умения,техники на преподаване и оценяване, с промяна и развитие на професионалната нагласа на учителите, с въвеждането на информационните и комуникационни технологии в учебния процес.

В гимназията са организирани  една комисия по квалификационната дейност и 10 методически обединения. Дейността на комисията и методическите обединения се основава на плановете за работа през учебната година, които са неразделна част от Годишния календарен план на гимназията. Формите  на квалификационна дейност в училището са самообразование, участие в семинари, срещи, открити уроци, научно-практически конференции. Безспорен принос за методическото израстване на педагогическия колектив има участието на  всички учители в МО, и почти всички на проведеното обучение „Общуване в училище” проведено в училеще и „Работа в екип” проведено в с. Ичера. През годината имаше колеги, които участваха в различни тематични направления за квалификация:

 • по оперативна програма „Опазване на човешките ресурси” инж. Роза Желева;
 • по национални програми  – „Учение през целия живот” и „ С грижа за всеки ученик”  4 учителя;
 • регионални форми на квалификация – в семинари и курсове на обучение се включиха 5 учителя;
 • в общински форми  1 учител.

Похвално е, че инж.Ж.Бостанджиева, И.Янкова, Б. Митева, инж.И. Иванова се обучават за придобиване на нова специалност, П.Марчева защити I ПКС,а инж. А.Колева защити ІІІ ПКС.

      Богати и интересни са специфичните изяви на отделните обединения през учебната година. По традиция членовете на МО по български език и литература, по обществени науки и гражданско образование  участваха най-активно в подготовката за откриване на учебната година,  ден на народните будители, ден на съединението, провеждането на тържеството в Иконната зала за Никулден, коледните тържества, 3-ти март, 24 май, изпращане на випуск 2013г. Друг акцент в дейността в МО по БЕЛ е проведената пробна матура по БЕЛ за учениците 12 клас. Учителите от МО по АЕ и НЕ участват активно в програмата Коменски и Леонардо.  Оформяне на кътове на видни български будители,

140 години Васил Левски  – Живата идея на свободата, 135 г.Руско-турската освободителна война, 22 март – ден на водата, фотоизложби, кътове на спортните постижения е дело на учителите от МО по обществени науки и гражданско образование и на  инж. Стефка Янева.

Учителите от МО природни науки проведоха сами няколко лабораторни занятия с микрокомпютърната лаборатория, получена от проект „Обичам природата и аз участвам”.

Учителите от МО по математика и МО информатика подготвиха ученици за участие в състезанията по математика и ИТ посветено на „Св.Николай Чудотворец”, олимпиадите по математика и ИТ. Усилията на учителите от МО по специалните предмети – по машиностроене, ел.техника, електроника и ДВГ бяха насочени към подготовката на учениците и отборите за участие в състезанията по професии, резултата от тях тази учебна година е много добра /отчетено в т 8  олимпиади и състезания/.

На своите работни срещи учителите от МО обсъждат учебните програми, обсъждат се единни критерии за оценка знанията на учениците, споделя се опит по използването на нови методи в обучението,  обсъждат се резултатите на учениците от проведено входно ниво, класни работи, междупредметни връзки, подготовката им за ДЗИ и ДИ.

      През учебната година се проведоха и две срещи с класните ръководители на VІІІ-те класове за въвеждане на униформа, за Никулден и Коледни празници, няколко с класните ръководители на ХІІ-те класове за ДЗИ, срокове за подаване на заявления, изпити за промяна на оценката, дипломи. Проведена  бе и среща за разглеждане на инструкциите за водене на учебната документация.

       Като обощение можем да кажем, че приключи една успешна учебна година с богат методически живот, което е предпоставка за бъдещи успехи в учебно-възпитателна работа.

       Възпитателната работа в училище е неразделна част от цялостната учебна дейност.

Изминалата година постави пред педагозите от нашата гимназия проблеми и задачи за разрешаване, които са характерни за средното образование. Възпитателната работа в училище произтичаше в няколко направления:

 • консултации с ученици, родители, класни ръководители, преподаватели, ръководство,  институции;
 • педагогически измерения  – анкети, тестове, есета;
 • възпитателни взаимодействия.

Тревога будят все още големия брой слаби оценки по някои общообразователни и специални предмети, големия брой неизвинени отсъствия,  липсата на самоподготовка, липсата на интерес към някои учебни предмети, слаб контрол от страна на някои родители.

            Тази учебна година бе избрана и комисия по самооценяване на гимназията с председател инж. Веселина Кашукеева. Комисията положи усилия, разработи критерии, така че до края на годината имаме разработена самооценка на училището. По много от показателите имаме отлични  и добри резултати. Колектива на гимназията ще бъде запознат сдоклада на комисията на следващия ПС.

8. Вътрешно училищни и извънучилищни състезания,олимпиади, инициативи

  Измерител на ефективността от учебно-възпитателната работа са резултатите от проведените олимпиади и състезания. Повишена е мотивацията на учениците за явяване на олимпиади и състезания. И тази година те се организираха и проведоха съгласно указанията дадени от МОН и графика за провежданито им.

   Графиците, заповедите за комисии за проверка и квестори, протоколи, изпращане на резултатите до съответните експерти на РИО – Бургас, са изготвени, спазвайки всички изисквания по организацията и провеждането им. През тази учебна година голям бе броя на учениците, които взеха участие в олимпиадите -237 ученика, от които 59 ученика се класираха за областен кръг, 120 ученика участваха в различни спортни състезания, а 84 ученика взеха участие в организираните състезания по професии. Участието и класирането на учениците на Регионален и Национален кръг на олимпиади и състезания е дадено в ПРИЛОЖЕНИЕ №4

8.1. ОЛИМПИАДИ

Предмет

Бр. явили се на общински кръг

Класирани на областен кръг

Класирани на национален кръг

1.

Немски език

32

11

2.

Английски език

45

25

3.

Информ.технологи

5

5

1

4.

БЕЛ

44

5.

Математика

40

6.

Биология

23

8

7.

География

7

8.

Физика

6

1

9.

История

20

10.

Техническо чертане

15

9

3

 

8.2. Участие и класиране на ученици на Национален кръг на олимпиади

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

УЧЕНИЦИ

1. Данаил Генчев Ганчев от 12а клас – ІV място

2. Денис Константинов Илиев от 12а клас – V място

3. Иван Стоянов Стоянов от 12а клас –  VІ място

РЪКОВОДИТЕЛИ

1.Инж.Веселина Кашукеева

2.Инж.Румен Иванов

І място на

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Участие с проект MusicBox / софтуер, хардуер и embedded system – вградени системи / на 13, 14 и 15 май в гр.Монтана

УЧЕНИЦИ

1.Димитър Дилянов Димитров – 12и  клас

РЪКОВОДИТЕЛ

Инж.Стоян Димитров

 

8.2. СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ   2012 / 2013, НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО“

  16 март 2013г., гр.Горна Оряховица

  ІІІ място отборно класиране

УЧЕНИЦИ

1.Иван Стоянов Стоянов – 12 г клас,

ІІІ място индивидуално класиране

2.Денис Константинов Илиев-11г кл.

Приети за студенти в ТУ София.

РЪКОВОДИТЕЛИ

1.Инж.Веселина Кашукеева

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК“

18-19 април 2013г., гр.Пловдив

УЧЕНИЦИ

1.Ивайло Захариев–10и  клас, ІІ място

2. Дочко Иванов Дочев – 10и клас, ІV място

РЪКОВОДИТЕЛИ

1.Инж.Иванка Плукчиева

2.Инж.Костадин Терзиев

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС“

22-23.03.2013г., гр.Сливен

ІІ място отборно класиране „Най-добър водач на МПС

ІІІ място комплексно класиране

УЧЕНИЦИ

1.Борислав Галинов Георгиев 12 д

2.Радостин Тодоров Иванов – 12 д

3. Николай Николаев Янков  – 12г клас

4.Димитър Светломиров Мудев-12г

РЪКОВОДИТЕЛИ

1.Инж.Христина Жабова

2.Инж.Иван Манов

3.Инж.Антон Стоянов

 

8.4. НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ 2012/2013 г.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ“

21.03.2013г., гр.Бургас

ІІ място, втора възрастова група

УЧЕНИЦИ

1.Никола Петров Дамянов – 10г клас

2.Пейо Димитров Попов – 10и клас

3.Станислав Георгиев Динев – 10и клас

РЪКОВОДИТЕЛ

Инж.Стефка Янева

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА НАСА  „SPASE APPS CHALLENGE

20-21.04.2013г., гр.София

ІІ място за проект „Преносима зелена къща“ с приложна част и програмиране /за отглеждане на растения в преносим парник със собствена атмосфера на планетата Марс/,класиране за участие на световно състезание през месец VІ

УЧЕНИЦИ

1.Димитър Дилянов Иванов – 12и

клас

2.Мартин Тодев Куванджиев – 12и клас

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ

Инж.Стоян Димитров

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕНЕРГИЯ НА БЪДЕЩЕТО“

26.04.2013 г., гр.Варна

Отлично представяне

УЧЕНИЦИ

1.Александър Георгиев – 12ж

2.Цветелина Николова – 12ж

3.Свилен Михайлов – 11е клас

4.Петко Стайков – 9ж клас

5.Пламен Дилянов Янев – 9е

6.Стоян Кирилов Атанасов – 9е

РЪКОВОДИТЕЛ

Инж.Албена Колева

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  „АЗ МОГА-ТУК И СЕГА“ 26-28 април, гр.Девин

УЧЕНИЦИ

1.Никола Ганимиров Колев – 11

2.Емануил Емилиянов Якимов – 11 клас

РЪКОВОДИТЕЛ

Инж.Елена Томицина

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА, 12 ноември 2012г., Вършец

УЧЕНИЦИ

1. Мартин Куванджиев – 12и кл.

2. Петър Раев – 9 клас

РЪКОВОДИТЕЛ

Христина Христова

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА, 16 март 2013г., Хисаря

УЧЕНИЦИ

1. Мартин Куванджиев – 12и кл.

РЪКОВОДИТЕЛ

Христина Христова

 

8.5.СПОРТНИ ИЗЯВИ 2012 / 2013г.

 

п о л –

Класиране

РАНГ

 

С П О Р Т

възраст

МЯСТО

ПЪРВЕНСТВО

Учител-треньор

 

 

 

ИЛИ ТУРНИР

 

8

9

10

11

12

футбол

10 кл

І м.-10ж

вътрешен турнир

Т. Койчев

футбол

8 кл

I м.-

вътрешен турнир

Т. Койчев

футбол

11 кл

I м.-

вътрешен турнир

Т. Койчев

футбол

9 кл

I м.-

вътрешен турнир

Т. Койчев

волейбол-10уч.

8-12 кл

 

Благотворит.мач с ГПАЕ

М. Водев

шахмат

8-10 кл

 

вътрешен турнир

Т. Койчев

ИКТ Бадминтон – 6 уч.

8-12 кл

II

общинско

Г. Власев

волейбол

10 кл

І м.-10з

вътрешен Коледен т-р

Г. Власев

баскетбол-10уч.

8-10 кл

III

общинско

М. Водев

волейбол-10уч.

8-10 кл

I

общинско

М. Водев

хандбал -12 уч.

8-10 кл

III

общинско

Я.Димитров

хандбал -12 уч.

11-12 кл

I

общинско

Я.Димитров

Тенис на маса-4уч.

8-10 кл

II

общинско

Я.Димитров

шахмат – 4 уч.

8-10 кл

II

общинско

Т. Койчев

волейбол-10уч.

12 кл

І м.-12a

вътрешен турнир

Димитров, Бозуков

бадминтон-4уч.

8-10 кл

III

общинско

Г. Власев

волейбол-10уч.

11-12 кл

II

общинско

М. Водев

хандбал -12 уч.

11-12 кл

I

областно

Я.Димитров

волейбол-10уч.

8-10 кл

I

областно

М. Водев

футбол – 18 уч.

8-10 кл

II

общинско

Т. Койчев

футбол – 18 уч.

11-12 кл

II

общинско

Т. Койчев

волейбол-10уч.

8-10 кл

I

зонално

М. Водев

хандбал -12 уч.

11-12 кл

I

малка зона

Я.Димитров

хандбал -12 уч.

11-12 кл

I

голяма зона

Я.Димитров

хандбал -12 уч.

11-12 кл

III

ФИНАЛИ

Републиканско

Я.Димитров

волейбол-10уч.

8-10 кл

VII

ФИНАЛИ

Републиканско

М. Водев

ИВТ Бадминтон – 6 уч.

8-12 кл

II

общинско

Г. Власев

волейбол

8 кл

І м.- 8 и

вътрешен турнир

И. Бозуков

футбол

9 кл

I м.-

вътрешен турнир

Т. Койчев

стрийтбол

10 кл

І м.-10и

вътрешен турнир

Г. Власев

волейбол

8 кл

І м.- 8 и

вътрешен турнир

М. Водев

волейбол

10 кл

І м.-10е

вътрешен турнир

Г. Власев

 

8.6. ДРУГИ УЧАСТИЯ

ІХ празници на младежкото театрално изкуство „Бургаски изгреви – Пролет 2013“

27 април 2013г., гр.Бургас

Оригинално сценично решение, поощрителна награда

УЧЕНИЦИ

Театрален клуб „Таленто“ при ПГМЕЕ,

спектакъл „Когато впрегнем любовта“

РЪКОВОДИТЕЛ

Надя Георгиева

Национално Великденско математическо състезание

21.04.2013г., гр.Бургас,

отлично представяне

 

УЧЕНИЦИ

1.Михаил Дамянов Дамянов – 10з клас

2.Пламен Стоянов Янакиев – 11з клас

РЪКОВОДИТЕЛИ

1.Надежда Йорданова

2.Монка Щерева

 

Регионален конкурс за рисунка на тема: „Балканските войни 1912-1913г. през погледа на потомците“

26.03.2013г., гр.Бургас,

І място, ІІ възрастова група 9-12 клас

УЧЕНИЦИ

1.Дияна Станкова Петрова – 10а клас

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ

Златина Тренчева

Конкурс за рисунка на тема „Жената…“

07.03.2013г., РИО гр.Бургас

ІІ място

  УЧЕНИЦИ

1.Лания Нгуен – 8а клас

РЪКОВОДИТЕЛ

Златина Тренчева

Проведено бе и състезание по „Електротехника и електроника” съвместно с ТУ Габрово, в

което взеха участие 23 ученика. Те работиха върху тестове по математика, информатика, електроника, общотехническа подготовка е се справиха отлично. Девет ученика успешно преминаха и Стоп Тест на БСУ-Бургас.

    Представянето на нашите ученици на състезания, олимпиади и технически конференции през тази учебна година е на много високо ниво, с много отличия и награди, което се дължи както на самите тях така и на учителите ръководители.

8.7. КЛУБОВЕ

През изминалата учебна година в училище имаше сформирани 7 клуба  с различна насоченост. Богата и разнообразна бе тяхната работа. Ще посочим само част от нея:

1.Клуб „Млад историк”с рьководител Таня Пантова

Цел на обучението е:

 • Подготовка на учениците от 12 клас за ДЗИ по история и цивилизация.
 • Отразяване на празниците и актуалните дати и сьбития в ПГМЕЕ.
 • Актуализиране на летописната книга на училището.

 Резултати: Всички ученици, явили се на ДЗИ по история успешно се дипломираха.

2.Театрален клуб „Таленто” с рьководител Надя Георгиева

 Цел на обучението:

 • Ученикьт да види в в себе си актьора и твореца.
 • Да се повиши самочувствието на младия човек чрез вьзможността му за сценична изява.

Резултати: Представяне на комедията „Когато впрегнем любовта” по Добри Жотев на 26.04.2013г. на театрален фестивал в гр.Бургас.

3.Клуб „Млад литератор” с рьководител Янина Славова

 Цел на обучението:

 • Развиване на творческите заложби на учениците.
 • Обогатяване на познанията на учениците в сферата на словесността, журналистиката и публицистиката.
 • Продьлжаване на традицията за издаване на училищния вестник.

Резултати: Усьвьршенстване на практическите умения на учениците като репортери и сьздатели на публицистични материали, отразяване на всички сьбития от живота в училище в поредния брой на училищния вестник.

4.Клуб „Математик” с рьководител Даниела Живкова

 Цел на обучението:

 • Работа с ученици, които ще се явяват на матура по математика и кандидатстване вьв ВУЗ.
 • Обогатяване на познанията на учениците в сферата на математиката.
 • Развитие на логическото мислене и вьображение на учениците.

Резултати: Всички ученици посещавали клуба се справиха успешно с ДЗИ и кандидатстудентските изпити по математика.

5.Клуб „Превенции” с рьководител Ганка Гюбелева

 Цел на обучението:

 • Изграждане на НПВО поведение и отношение кьм здравето.
 • Обогатяване на познанията.
 • Осьзнаване, че здравето е ценност и сила, която дава не само физическа, но и психическа мощ..

Резултати: Провеждане на сьревнование на тема „Заедно да се борим срещу разпространението на ХИВ/СПИН. Изготвяне на табла и презентации за хепатит А, Б., за тютюнопушенето, за Международния ден за борба с наркоманията, за подготовка за творческо лято без зависимости, участие вьв форум „Обединени срещу дрогата”.

6.Клуб „Млад Машиностроител” с рьководител инж.Веселина Кашукеева

 Цел на обучението:

 • Предоставяне на вьзможност за откриване, развитие и изява на учениците, които имат склонност кьм по-задьлбочено изучаване на технически предмети.
 • Осигуряване на добра техническа подготовка на учениците.

Резултати: Участие в сьстезания и олимпиади на национално ниво, класирани ученици на трето място, приети за студенти в технически университети.

7.Клуб „Млад Дизайнер” с рьководител Златина Тренчева

 Цел на обучението:

 • Развиване на творческите вьзможности на учениците.
 • Изработване на рекламни материали за украса на училищни тьржества.

Резултати:  Изработени стьклописи, рисунки, графични рисунки с вьглен, картички, сувенири. Участие в зимни и пролетни празници, в конкурс за рисунка за Деня на жената, за Балканската война.

9.  Взаимодействие със социалните партньори и работа по проекти.

      С много фирми от региона училището подържа контакти с цел реализиране обучението по производствена практика в различните направления, особено за специалностите Автотранспортна техника и Ел.обзавеждане на производството.

     За специалност „Ел.обзавеждане на производството” е сключен договор с МЕР – Бургас за провеждане на производствената практика на учениците от 12е и 12ж класове в подстанциите на територията на град Бургас.

     Много добре функционира и училищното настоятелство. През учебната годината са дарени средства в размер на шест хиляди лева. С подкрепата му се посрещат  редица разходи.

     През учебната година работиха 13 колеги по проект „ Успех”. Клуб ”Пътешественик”с ръководител Галина Петрова, клуб „Езиците на Европа”с ръководител Надя.Николова, „Изкуство от хартия и стъкло” с ръководител Златина Тренчева, „Зелени алтернативи – ВЕИ” с ръководител инж.Албена Колева, „За чиста рирода” с ръководител Янка Шурелова, „Здравословен начин на живот с бадминтон” с ръководител Георги Власев, „Туризъм с раница” с ръководител инж.Тотка Пенкова, „Да успяваме заедно-волейбол” с ръководител Марчо Водев, Да успяваме заедно-баскетбол” с ръководител Марчо Водев,  „Самоотбрана” с ръководител Иво Авуски, „Общуване с танци” с ръководител Стефка Чавдарова, „Български народни танци” с ръководител Марио Егов, „Виртуално пътешествие в Second Life” с ръководител Янка Шурелова. С много желание учителите работиха по проекта, провеждаха се екскурзии, представяха се макети, изложби, предмети изработени от учениците, подреждаха се табла. С интерес и желание се включиха и учениците, които с гордост представиха своите изработки.

    През учебната 2012/2013 год. стартираха проекти по програма „Леонардо” и „Коменски”.

    Четвърта поредна година училището работи по проект „Без свободен час”.

    По одобрен проект на МОН по национална програма „ С грижа за всеки ученик” , модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, работиха две групи по техническо чертане и една по физика.

    През месец октомври при нас бе и г-н Либетанц по проект SES, които присъстваше на уроци по теория и практика с учениците от специалност Автотранспортна техника. Със своите указания, съвети и литература оказа методическа помощ на колегите.

    Училището кандидатства, одобрено е и работи за втори път по проект „ Да направим училището привлекатално за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Броя на клубовете в сравнение предходната година е увеличен.

  По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Ученически практики” гимназията бе одобрен и до края на месец юни преминаха  обучение 6 ученика. По проекта вземат участие 10 фирми, с които училището е сключило договори за наставниците,които ще обучават до момента 20 ученика предимно от специалност „Автотраспортна техника”

    Училището е одобрено и работи по проект „Квалифилификация на педагогическите специалисти”. В проекта се включиха 20 учители по различните направления.

    През учебната 2012/2013 г. гимназията кандидатства с проектно предложение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема ”Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, което бе одобрено и очакваме сключване на договора за безвъзмездна помощ.

      Проекти по  които е кандидатствало училището и очакваме одобрение са :

* Трансграничен проект България –Турция с техническо училище  гр. Лозенград

* По Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” съвместно със „Спекта Ауто” ООД  одобрен.

* По Национална програма „ С грижа за всеки ученик”

Спечелен проект на стойност от 10000 лв. за озеленяване  на спортната площадка по проект ПЧП с портньор Община Бургас.

10. Насоки за оптимизиране  на дейността на ПГМЕЕ

1. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез:

–  Обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОИ от педагогическия персонал.

–   Оптимизиране на организационната функция на пом.-директорите.

– Провеждане от директора и пом.-директорите на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения.

–   Провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на ПД на ПГМЕЕ от учениците и прилагане на ефективни  мерки за регулиране при отклонения.

2. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:

–   Квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност.

–   Обмяна на добри практики в МО.

3. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в ПГМЕЕ:

–  Текуща поддръжка на МТБ и хигиената.

– Оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, – функционалност и познавателно – възпитателно въздействие.

4. Ориентиране на обучението по  професионална подготовка към  потребностите на пазара на труда чрез:

– Квалификация за повишаване на компетенциите за провеждане на модерно професионално обучение, чрез съществяване на актуално теоретично професионално обучение и оптимизиране на практическото обучение;

 –   Партньорство на гимназията с реални фирми.

Самооценка за оценяване качеството на професионалното образование      на  ПГМЕЕ  за учебната 2012/2013 година

Критерии и показатели за оценяване качеството на професионалното образование

І. Критерий „Постигнато равнище в учебния процес”.

Показатели:

1. Относителен дял на напусналите системата на професионалното образование

 Напуснали са 14 ученици, от които 7 ученици не са продължили образованието си в професионално училище – това е  0,8% от общия брой ученици, 6 ученика са преминали в самостоятелна форма на обучение в гимназията

2. Относителен дял на квалифицираните учители  – 100% квалифицирани учители.

3. Относителен дял на учениците, придобили степен на професионална квалификация

54,1% от допуснатите до ДИ по теория и практика придобиват свидетелства за професионална квалификация. По специалности както следва:

Специалност Промишлена естетика и дизайн – Машинен техник – 8 ;

Специалност Автотранспортна техника  – Технник на транспортна техника – 26;

Специалност Ел.обзавеждане на производството – Електротехник  – 11;

Специалност Компютърни мрежи  – Техник на електронна техника – 20;

Специалност Микропроцесорна техника – Техник на електронна техника – 27.

За училището общо броят на учениците, получили свидетелство за трета степен на професионална квалификация, е 92 ученика.

4. Относителен дял на социалните партньори, участвали в провеждането на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – не участват

5. Относителен дял на учениците, извършили практическо обучение на реални работни места при работодатели –  25%.

ІІ. Критерий „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности”.

Показатели:

1. Отн. дял на учениците, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности – 40%

2. Относителен дял на професионалните гимназии, защитили проекти и програми на международно, национално и регионално ниво – 10 проекта

ІІІ. Критерий „Осигурени условия за учене през целия живот”.

Показатели:

1. Брой лица, навършили 16 – годишна възраст, обучавани в самостоятелна, вечерна и / или задочна форма за придобиване на професионално образование – 14

2. Брой лица, навършили 16 – годишна възраст, обучавани в квалификационни курсове за професионална квалификация – няма

Като се има предвид постигнатите резултати по показателите за подобряване качеството на професионалното образование трябва да се работи в следните насоки:

 • Да продължи работата по мотивиране на завършващите ученици за продобиване степен на професионална квалификация;
 • Да се търсят възможности за привличане на лица навършили 16-годишна възраст за обучение в гимназията за придобиване на професионална квалификация;
 • Да се търсят и предлагат на учениците нови и разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности с цел тяхното активиране;
 • Да се работи в посока увеличаване броя на учителите с по-висока степен на ПКС;
 • Да продължи работата по разработването и реализирането на проекти.

Последни публикации