Архив

iso9001-300

 

 Примерен документ

 

 

 


aboutusПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  ЕЛЕКТРОНИКА – Бургас

бул. "Стефан Стамболов" 69, п.к. 639

тел.: 54 49 52 ; 813 079 ; 0879 003911 ; 0879 003910 ; 0879 003913

факс: 813 079 ; 800 150             e-mail: pgmee_burgas@mail.bg         www.pgmee.com


 

УТВЪРДИЛ: …………………………………………………………………

(инж. РОЗА ЖЕЛЕВА – Директор на ПГМЕЕ)

Quality-AuditПроцедура за

определяне на реализираната квалификационна дейност

на педагогическия персонал през учебната 2012/2013 година

1 . Цел на процедурата

Регламентиране на правилата за определяне на относителния дял в % на педагогическия персонал, участвал в квалификационна дейност през учебната 2012/2013 година.

2 . Понятия

Относителният дял в % на учителите, пом-директорите и директора, участвали в квалификационна дейност на вътрешноучилищно ниво, квалификационна дейност, проведена от други институции и споделяне на ефективни практики.

3. Отговорности

За цялостната организация и провеждането на определяне на относителния дял в % на педагогическия персонал, участвал в квалификационна дейност отговаря председателят на комисията по самооценяване

4. Описание

4.1. Установяване на общия брой учители, участвали в квалификационни дейности

За целта се използва СПРАВКА за учителите, участвали в квалификационна дейност на вътрешноучилищно ниво и квалификационна дейност, проведена от други институции, предоставена от ПДУД на ПГМЕЕ

4.2. Определяне на относителния дял в %

5. Данните от получената от ПДУД справка се обработват от инж. Веселина Кашукеева – Председател на комисията по самооценяване.

6. Съхранение и защита на информацията, записана на магнитния носител

Справката, като доказателствен материал се прилага към ДОКЛАДА и материалите по самооценка в архива на Комисията и се съхранява 3 (три) години след предаването му в архива.

Получената информация трябва да бъде защитена по подходящ начин от неправомерно използване.

 

Дата: …………………. 2013 г.   Изготвил: ……………….. инж. Веселина Кашукеева

 

Председател на комисията по самооценяване: …………………………………

                                                                                   /инж. Веселина Кашукеева/

Последни публикации