Заповед за ДИ за СПК

ЗАПОВЕД № РД09-1165 / 19.08.2016 г. на Министъра на МОН

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с  чл. 45, ал. 5 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, при спазване на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и за провеждане на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в институции в системата на народната просвета за учебната 2016 – 2017 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

Дати за провеждане на ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на СПК, както следва:

  • За лица, придобили право да положат ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на СПК преди учебната 2016 – 17 г.

Сесия януари

За І, ІІ, ІІІ и ІV степен – 26.01.2017 г.

  • За лица, придобили право да положат ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на СПК преди и през учебната 2016 – 17 г.

Сесия юни – юли

За ІІ степен – 06.06.2017 г.

За ІІІ и ІV степен – 09.06.2017 г.

Сесия септември

За І, ІІ, ІІІ и ІV степен – 08.09.2017 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ за подаване на заявления за полагане на ДИ за придобиване на СПК:

Сесия януари

За І, ІІ, ІІІ и ІV степен – 23.12.2016 г.

  • За лица, придобили право да положат ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на СПК преди и през учебната 2016 – 17 г.

Сесия юни – юли

За ІІ, ІІІ и ІV степен – 10.05.2017 г.

Сесия септември

За І, ІІ, ІІІ и ІV степен – 01.09.2017 г.

Върни се в началото