План за нормален учебен процес през зимата

         Настоящият план е изготвен за осигуряване на нормални условия за обучение и труд при зимни условия и е неразделна част от Годишния план за работата на ЛПГ през 2013-2014г.

1.Извършване на основен преглед на училищната сграда

отг. – комисия              срок – 1-10.09.2013г.      1-10.07.2014г.

2.Ремонт на повредените врати и прозорци.

отг.- Г. Иванов  и А. Иванов                  срок – до15.09.2013г.

4.Отстраняване на течовете по покрива на учебната сграда и сградата  на общежитието

отг.-Г. Иванов  и А. Иванов                    срок- до 15.09.2013г.

5.Проверка на оттичането на отпадните води и почистване на шахтите

Отг.: Г. Иванов и А. Иванов срок- до 15.09.2013г.

 6.Изолиране на откритите части на инсталацията за питейна вода

отг.-Г.Иванов               срок- до 15.09.2013г.

7.Да се обезопаси от замърсяване водоснабдителната инсталация

отг.-Г.Иванов               срок- до 15.09.2013г.

8.Да се извърши основна проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа.

Отг.-Г.Иванов              срок-м.октомври

9.Да се осигури необходимото количество пясък и сол за опесъчаване на пътищата, тротоарите, стълбищата и пътеките с цел привеждането им в състояние на безопасност.

отг-инж.Македонски                      срок-м.октомври

10.Да се прегледат, ремонтират и подготвят за работа лопатите за снегопочистване

отг.-домакина                        срок-м.ноември

11.Да се проверят снегопочистващите съоръжения и да се подменят изхабените

отг.домакина                         срок-м.ноември

12.Да се изготви график за почистване на снега от помощния персонал

отг.-ПДУПД                          срок-м.ноември

13.Да се проведе инструктаж с целия трудов колектив за работа през зимния сезон

отг.-ПДУПД                          срок- м.ноември

14.Класните ръководители в час на класа да проведат “минутка” за безопасни условия на обучение и възпитание на учениците през зимния сезон.

Отг.-класните р-ли                срок-м.ноември,декември

15.При възникване на екстремни ситуации да се създаде  временна комисия за отстраняване на проблема. При необходимост да се уведоми за съдействие общинска администрация.

 Отг.- ПДУПД                       срок-по необходимост

16.Да се определят и обезопасят в противопожарно отношение местата за съхранение на твърди горими материали и горими течности.

Отг.- ПДУПД                        срок-м.ноември/април

17.Да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарна безопасност през отоплителния сезон

отг.- ПДУПД                         срок-м.октомври

18.Да се проверят и приведат в изправност всички противопожарни уреди и съоръжения, а пожарните кранове и хидранти да се зазимят.

Отг.- ПДУПД               срок- м.ноември

20.Да се извърши проверка от оторизирани специалисти на отоплителните и електронагревателни уреди и захранващите ги електроинсталации и да се състави протокол за годността им.

Отг.- ПДУПД                        срок-м.ноември

21.Да се закупи необходимото количество ветроопорни фенери за ползване при аварийни ситуации

отг.- ПДУПД, гл.счет.           срок-м.септември

22.Да се следи за изправността на парната инсталация.

Отг.- ПДУПД                        срок-отоплителния сезон

23.След приключване на учебни занятия, нощно време и в неучебни дни, с цел предотвратяване от замръзване на отоплителната инсталация, циркулярните помпи задължително да се оставят в работен режим. При много студено време отоплителната инсталация да се включва на максимален режим на работа.

Отг.- ПДУПД, огнярите          срок-отоплителен сезон

24.С настоящия план да се запознаят всички отговорни лица

отг.-ЗАС             срок-началото на уч.година

25. Навреме да се закупи  гориво за отопление.

Отг. Директор                             срок – октомври

Върни се в началото