Горско стопанство и дърводобив

  • Специалността е нов вариант на обучение на техници, които се насочват към дейности за стопанисване на гората на еколого-икономически основи. Знанията и уменията на учениците се базират на разширената форма на изучаване на ботаника, дендрология, лесовъдство, лесоползване и др. 
ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
  1. Пълният курс на обучение за ІХ – ХІІІ клас дава възможност за:
  • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;
  • придобиване право за явяване на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация;
  • придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация;
  1. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията Техник-лесовъд, специалност Горско стопанство и дърводобив.
  2. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
  3. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.
  4. Придобитата втора/трета степен се удоставерява със свидетелство за професионална квалификация.
  5. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.