Правилник за ЗБУТ на ЛПГ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият “Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд” е разработен съгласно Инструкция на МОН от 5 юли 1996 година и Наредба №4 от 1994 година.

Чл. 2. Правилникът има за цел да определи основните изисквания, които трябва да се спазват при провеждане на обучението и е съобразен с условията в Лесотехническа ПГ.
Чл. 3. Определено внимание в Правилника е отделено на задължителните условия при провеждането на учебната и производствена практика.
Чл. 4. Отговорност за изпълнението на Правилника носи ръководството на училището.
Чл. 5. Директорът, пом.-директорът, учителите по учебна и производствена практика и лабораторни упражнения организират и носят отговорност по спазване и изпълнение мероприятията по безопасност на ученическия труд.
Чл. 6. Директорът и пом.-директорът на ЛПГ са длъжни да осигуряват:
/1/ прилагане и спазване на настоящия правилник и действащите правилници и норми по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
/2/ съставяне на годишния план за мероприятия по охрана на труда.
/3/ подходящи помещения за учебни кабинети, лаборатории и работилници.
/4/ спазването и прилагането на държавни стандарти и отраслови норми по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана при усвояване на нови производствени инсталации, съоръжения и др. в учебните кабинети, лаборатории и работилници.
/5/ медицински преглед на учениците, удостоверен с медицинско свидетелство, преди постъпването им в училище.
/6/ ежегодно да докладват на педагогическия съвет за състоянието по безопасността на труда при провеждане на обучението, за броя на трудовите злополуки, причините за тях и предприетите мерки за отстраняването им.
/7/ контролът по преподаването на предвидения по учебните планове и програми материал по безопасност на труда в съответния предмет в ЛПГ.
/8/ изпълнението на правилника за вътрешния трудов ред в ЛПГ.
/9/ прилагането и спазването на настоящия правилник в училището.
Чл. 7. Директорът на училището носи отговорност пред контролните органи по охрана на труда за несвоевременното и неправилно провеждане на инструктажа по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.
Чл. 8. Директорът има право да налага дисциплинарни наказания на учителите, неосигуряващи спазването или не спазващи правилата по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
Чл. 9. Директорът осъществява взаимодействие и координация на Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, отрасловите министерства и ведомства и местните органи на държавната власт в дейността по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
Чл. 10. Директорът организира регистрирането, отчитането и анализирането на злополуките и професионалните заболявания по установения в Република България ред.
Чл. 11. Директорът незабавно уведомява РИО, регионалните инспекции по труда, органите на МВР, прокуратурата и Гражданската защита за случаите на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии.
Чл. 12. Директорът контролира спазването на изискванията по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и отговаря за тяхното изпълнение.
Чл. 13. Помощник-директорът по учебно-производствената дейност е длъжен:
/1/ да провежда встъпителния инструктаж с новопостъпилите учители, служители и ученици в ІХ клас.
/2/ да провежда периодичен инструктаж на 3 месеца със всички учители и служители.
/3/ при станала трудова злополука съставя акт и я регистрира в актовата книга на училището, в срок от три дни след като е станала.
/4/ да осигурява работа на учениците с напълно обезопасени машини, уреди и апарати, съгласно изискванията на съответните правилници и норми и да съдейства и контролира за редовното провеждане на инструктажа и обучението за правилна и безопасна работа.
/5/ съвместно мед. фелдшер в училището да осъществяват контрол в учебните кабинети, лаборатории и работилници, във връзка със санитарно- хигиенното състояние на работните места, правилното действие на вентилационните уредби, отоплението, осветлението и др. При забелязани груби нарушения или недопустими отклонения от установените норми в областта на безопасността на труда, книгата да се представя лично на директора на училището за незабавно вземане на мерки.
/6/ да съдейства за разработването на нови, по-съвършени предпазни устройства на машините и съоръженията съобразно най- новите постижения на науката и техниката в тази област.
/7/ да изисква от учителите по практика да поставят на всички работни места инструкции и предупредителни знаци по безопасността на труда и противопожарната охрана.
/8/ да спира работата на машини, съоръжения, производства и превозни средства, когато има непосредствена опасност за живота и здравето на учениците, когато не са обезопасени според действащите правилници и норми или има опасност да предизвикат пожар.
/9/ да осигури провеждането на учебната или производствена практика с използване на лични предпазни средства, съгласно “Общите нормативи за специално облекло и лични предпазни средства “ .
Чл. 14. Ръководството на учебното заведение е длъжно:
/1/ периодически да подобрява облеклото и личните предпазни средства, да ги пригажда към изменилите се условия и техническа въоръженост.
/2/ да организира разследването и анализирането на всяка трудова злополука, настъпила в процеса на трудовото и производствено обучение и предприема съответните мерки за премахване на първопричините, които са ги предизвикали, както и да следи за своевременно съставяне на актове за трудови злополуки и професионалните заболявания и точното определяне на предизвикалите ги причини.
/3/ да води актова книга и да организира обсъждането на отчетите и анализите на трудовите злополуки.
/4/ да налага дисциплинарни наказания на учители и ученици, извършили нарушения на правилата по безопасността на труда и противопожарната охрана.
Чл. 15. Учителите по професионална подготовка при провеждане на практика и лабораторните упражнения в лабораториите, учебните кабинети и учебните работилници са длъжни:
/1/ да извършват необходимия встъпителен и периодичен инструктаж, да обучават учениците на правилна и безопасна работа при провеждане на производственото обучение както и да ги инструктират на работното място.
/2/ да вписват проведения с учениците инструктаж и обучение по безопасността на труда в специална “книга за инструктаж“.
/3/ да знаят всеки момент местопребиваването на всеки ученик от поверената им група.
/4/ да упражняват контрол и взискателност спрямо учениците за спазване на правилата и нормите на безопасен труд. При нарушения по безопасността на труда да отстраняват учениците от работа и ги предлагат на ПС за наказания.
/5/ да не допускат до работа ученици без да използват лични предпазни средства.
/6/ преди започване на работа внимателно да проверят всички блокиращи устройства, сигнални системи, спирачни и пускови механизми, състоянието на режещите инструменти, закрепването на предпазните капаци, електрообезопасяването и състоянието на заготовките, които ще се изработват.
/7/ да наблюдават системно работата на учениците със съответните механизми, машини, съоръжения и в случай на нарушаване на правилата за безопасна работа незабавно да предприемат съответните мерки, включително и отстраняване от работа.
/8/ да разясняват на учениците възможните последици от евентуални нарушения на изискванията по безопасността на труда и неправилното обезвреждане на съответната техника.
/9/ строго да изискват от учениците съблюдаването на установените правила и норми на даденото производство или дейност, съобразно инструкциите по безопасността на труда и настоящия правилник.
/10/ при злополука да вземат спешно необходимите мерки за оказване на необходимата медицинска помощ и да съобщават на директора на училището.
/11/ да дават на учениците ясни и недвусмислени нареждания, които не противоречат на действащите у нас правилници и други нормативни документи.
Чл. 16. Учениците по време на учебната и производствена практика са длъжни:
/1/ да изслушват внимателно инструктажа във всички форми на обучението по безопасността и хигиената на труда, които се провеждат от учителите по професионално обучение, инструкторите, майсторите и работниците.
/2/ да се разписват в Книгата за инструктажа в училищата, предприятията и фирмите, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасност на труда и се задължават най- стриктно да ги спазват.
/3/ строго да спазват установеното време за производствена практика.
/4/ строго да спазват разпоредбите по безопасността на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплина в предприятието и училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление и поддържат образцов ред, чистота и висока култура на работното място.
/5/ да ползват задължително обикновеното и специално облекло, личните предпазни средства.
/6/ да познават устройствата и принципите на действие на машините, инсталациите, приборите, механизмите, с които ще работят и строго да спазват всички специфични изисквания от технологическо естество и инструкциите за безопасна работа със съответните машини.
/7/ преди започване на работа да огледат внимателно работното си място и при забелязване и най- малки неизправности, веднага да уведомят преподавателя или майстора.
/8/ по време на работа да изпълняват с голямо внимание и съсредоточеност само определените според технологическата карта дейности. Всяко разсейване, отклонение на погледи, разговори и др. могат да доведат до трудови злополуки и нещастни случаи.Това особено важи за онези дейности, при изпълнението на които са ангажирани по двама или повече ученика. В този случай ученикът, който трябва да включи машината, апарата или съоръженията, се задължава да даде сигнал.
/9/ преди да напуснат работните си места да предадат инструментите в пълна изправност.
/10/ при злополука своевременно да съобщават на учителите си или ръководителите на учебната или производствена практика, за да се вземат бързи мерки за спасяването на здравето и живота на пострадалия.
/11/ В часа по учебна практика на всяка група винаги трябва да има заредена с медикаменти аптечка за оказване на първа помощ. За зареждането на аптечката отговорност носят учителя и мед. фелдшер.
Чл. 17. На учениците строго се забранява:
/1/ самоволно да напускат или сменят работното си място, да заемат работни или измервателни уреди и инструменти от съучениците си, да се пресягат през работните машини, да разговарят по време на работа.
/2/ самоволно да извършват поправки на електрически уреди, инструменти, ел.инсталации, работни машини, съоръжения, приспособления, мебели и други.
/3/ облягането и сядането върху предпазните капаци на машините, на огражденията и парапетите за обезопасяване.
/4/ да разхвърлят безразборно обработените детайли около мястото на работа, тъй като това може да бъде причина за нещастен случай. Детайлите трябва да се подреждат по съответния начин и в специални за тази цел места и палети.
Чл. 18. Всички разпоредби от Кодекса на труда и изискванията, отнасящи се до безопасността на труда се прилагат и по отношение на учащите се, които провеждат производствено обучение в предприятията, фирмите и трябва да се спазват от ръководствата и здравните служби към тях.
Чл. 19. Учащите се през време на производствената практика са подчинени и на ръководствата на фирмите, предприятията.
Чл. 20. Учителите отговарят за опазване здравето на учениците както в училище, в предприятията и фирмите по време на производствена практика, така също и извън него – при провеждане на екскурзии, излети, спортни дни и др. мероприятия.
Чл. 21. Учителите, провеждащи екскурзии, излети, спортни състезания, допълнителния час по Физическо възпитание и спорт, когато имат дисциплина „туризъм”, задължително провеждат инструктаж на учениците.
Чл. 22. Работно облекло за учениците от професионално направление „Производство на изделия от дървесина” – работен костюм (престилка, работен гащеризон), удобни обувки. Ръкавите и крачолите на дрехите да са прибрани до тялото, кройката да е без стърчащи и висящи парчета. Дългите коси да са вързани и прибрани. Лични предпазни средства – маска, антифон, очила.
Чл. 23. Работно облекло за учениците от професионално направление „Горско стопанство”- работни дрехи и обувки, съобразени с климатичните условия и сезона. За учебна практика по механизация на горското стопанство при работа с моторен трион- обувки с метални бомбета, защитен костюм с метална нишка, ръкавици, шлем с очила.
Чл. 24. Работно облекло за учениците от професионално направление „Екология и опазване на околната среда” – бяла престилка. Лични предпазни средства- ръкавици, маска, очила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички неуредени с този правилник въпроси се регламентират от Директора чрез издадена за целта заповед или наредба.
§ 2. Класните ръководители запознават учениците и родителите им с правилника в десетдневен срок от приемането му.
§ 3. Правилникът подлежи на промяна, ако по време на неговото действие излязат нормативни документи от висшестоящи органи, на които той противоречи.
§ 4. Копия от правилника да се съхраняват в учителската стая и библиотеката.
§ 5. Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 1 от 12.09.2003 год. и влиза в сила от 15 септември 2003 год., актуализиран 2005г,2008г..

 

Върни се в началото