Начало

ПРОЕКТ BG051РО001-4.2.05 „ДА НАПРИВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“

„Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз