Електронни таблици – контрол и оценяване

Създайте таблица за резултатите от тест по показания модел. За всеки ученик намерете сумата от точките, средния брой точки и бала. Балът се образува като се удвоят точките от 1 до 5 задача, а за последните четири се умножат по три. Намерете минималния, максималния и средния резултат за общия брой точки, за средния брой точки и за бала. Форматирай таблицата по показания модел.

test

ВЯРНО РЕШЕНА ЗАДАЧА

ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ:

VI A КЛАС

VI Б КЛАС