Образование

23.06. 2020 год. – Свидетелство за професинална квалификация „учител по технологии и предприемачество”, Югозападен университет” Неофит Рилски”гр.Благоевград ,Серия  ЮЗУ-2020, рег. №109568/2019г.

2003 год.- 2005 год. – Свидетелство за професинална квалификация „учител по информатика”, Югозападен университет” Неофит Рилски”гр.Благоевград ,Серия  ЮЗУ-2005, рег. №106400/2005г.

2003 год.-2004 год. – Свидетелство за професионална квалификация учител по химия , ЮЗУ “ Неофит Рилски“, гр.Благоевград, Серия  ЮЗУ-2004, рег. №6794/2004г.
2003 год. – 2004 год. – Свидетелство за професионална квалификация ”Учител по химия”, ЮЗУ “ Неофит Рилски“, гр.Благоевград диплома

2000-2004г.-Диплома за висше образование  образователно квалификационна степен бакалавър специалност ХИМИЯ , професионална квалификация ХИМИК, серия ЮЗУ,№005159, рег.№ 506584/30.10.2004г.