Часове

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ „Часове“

Фиг. 4

В работното поле има възможност за въвеждане на часови график за първа и втора смяна, при двусменен режим, а при едносменен режим се попълва само за първа смяна. (фиг.4) В правоъгълните полета, срещу съответната цифра за поредност на учебните часове, се въвежда началото и края на часа.

Фиг. 5

!! ВНИМАНИЕ: След въвеждане на информацията най-отдолу има бутон „запази“, който задължително трябва да натиснете/кликнете за запазване на промените. (фиг.5)

 

 

 

« начало