Философия

Учителят като мениджър на класа

 Есе, разработил: Калинка Гайтанинчева

Заместник-директор, СУ „ Св. П. Хилендарски”, с. Абланица

Професионалният труд е водеща дейност в живота на човека. В света има хиляди професии, но една от най – значимите, най-често обсъжданите е тази на учителя. По численост на упражняващите  я, тя е една от най- значимите, а по степен на квалификация тя е една от най- квалифицираните.

През първите години на XXI век съвсем основателно централно място в образователното пространство заема проблемът за повишаване качеството на образованието на всички равнища. Една от възможностите за неговото решаване в училище е умелото съвместяване на педагогическия и управленския процес, осъществяван от учителя в условията на субект-субектни взаимоотношения в клас. Разглеждането на въпроса от позицията на управленската наука се поражда от:

  • наличието на значителен дял управленски дейности на учителя в процеса на обучението и възпитанието на учениците (организиране, планиране, мотивиране, контролиране);
  • повишаване качеството на управление на училищния клас води до повишаване качеството и на учебно-възпитателния процес;
  • учителят е ръководният субект в системата «преподаване-учене», той трябва да притежава и качествата на мениджър спрямо учениците, които поради характера на класно-урочната система, са обединени в училищен клас. Преподаването (ръководната дейност) на учителя е такъв професионално-педагогически труд на учителя, който го определя като ръководен субект в единство с ученето на учениците и се осъществява чрез задействане на целенасочено определен технологичен механизъм за реализирането на образователната, възпитателната и развиващата функция на обучението и получаването на необходимата общообразователна и професионална подготовка на учениците за изграждането им като личности на новия глобализиран свят (Тодорина2003:т.З. Същност на преподаването).

Професията на учителят се обособява исторически като резултат от разделението на труда. Тя е рожба на диференциацията на човешката дейност. В процеса на общественото развитие придобива една от най-важните социални функции – предаване на опита от поколение на поколение.

Призвание, занаят или професия е учителството?

Определено не е занаят. Според Класификатора на професиите / НКПД/ е професия. Но за всички, които са учители с желание и ентусиазъм, това е призвание. Нещо повече – това е дарба! Творчеството е неизменна част от учителския труд. Работата на учителите е многостранна и отговорна. Призванието е вдъхновение. Удовлетворението от работата е основна движеща сила.

Полезна информация за разграничаването на добрия учител от начинаещия се съдържа в изследването на Д .Уестермън. Тя проследява поведението на две групи учители при планирането, провеждането и оценяването на часове. Различията между тях произтичат от:

– интегрираността на учебното познание – опитния учител винаги представя новото съдържание в контекста на вече изученото;

– възприемането на ученика – опитните учители имат добре отработени стратегии за мотивиране на учениците и за насочване на вниманието им; начинаещите обикновено игнорират провокативно поведение на учениците, прекъсват преподаването и правят забележки, заплашват и не се съобразяват с умората и скуката на учениците; при опитните учители планирането, провеждането и оценяването са тясно свързани, използват много източници на информация, склонни са да възприемат гледната точка на ученика за качеството на обучението, докато начинаещите разглеждат трите етапа в линейна последователност, ограничават се в своите познания и не търсят други източници, интересуват се предимно от своите постижения в преподаването, а не от учениците.
Изводите от наблюденията на Д. Уестермън насочват вниманието ни отново към феномена субективни теории на учителите. При опитните учители професионалните знания са по-обобщени, проверени са в практиката и използването им е аргументирано.

По специално място сред другите изследвания заема това на Бакстър от 1948 год. Отличителните черти на учителя, който постига успех в обучението са: владее се при всяко положение; развива едновременно няколко дейности; окуражава чрез своите забележки; има интересни хрумвания, шеговит е; интересува се от учениците; търпелив е спрямо търсенията на учениците; независим е спрямо по-висшите в йерархията; находчив е, когато се касае за откриване на практически примери; предвидлив е при подготовката на учебното съдържание; стреми се да съветва и да насочва своите ученици; подтиква учениците към правилна оценка на собствената работа; готов е да отчита индивидуалните различия, личните дарби и недостатъците на учениците.

Ефективното лидерство може да се измери и с така наречената „великолепна седморка”(Морис и др. 2000: 39). Седемте изисквания могат да се отнесат и до учителя – мениджър:

1.Приспособявайте стила си към ситуацията.

2.Не бъдете мързеливи.

3.Развивайте и демонстрирайте добри работни навици.

4.Ценете и разбирайте работата на персонала.

5.Останете спокойни, когато ви причернява.

6.Бъдете ясни относно ценностите си.

  1. Поощрявайте ентусиазма.

Изброените качества разкриват образа на учителя, желан от учениците – успешния мениджър на класа. Те искат да срещнат в процеса на обучение човека, който ги разбира, стимулира, действа адекватно в променящите се условия, има богата душевност и преценява отговорно техните достойнства и недостатъци.

Днешните деца са много умни, интелигентни и се развиват много бьрзо. Имат достъп до всякаква информация от различни източници като вестници, списания, телевизия, интернет и разбира се приятели и съученици. Начинът на живот в 21 век учи подрастващите на много интересни, хубави и полезни неща, но и ги подтиква към агресия и неврози. Съвременният учител трябва да подхожда много деликатно към учениците си.  Учителят-мениджър  трябва да преценява добре какъв подход да използва според ситуацията и според индивидуалния характер на всеки ученик. Той трябва да бъде строг и взискателен към своите възпитаници, но в границите на нормалното, защото в противен случай децата биха се стресирали и дистанцирали. Ако децата се страхуват от своя учител това би предизвикало гняв у тях и би повлияло пагубно на учебния процес. Ако един ученик изпитва страх от своя учител, би посещавал с нежелание и неохота учебния му час. Не би могъл да покаже всичките си знания по въпросната дисциплина, което би попречило занапред да развие потенциала си в тази насока.

За да бъде един учител мениджър на класа трябва да може добре да организира времето си, както в часовете, така и извън тях,  за да може да даде максимума внимание и знания на своите ученици. Начинът му на общуване трябва да бъде съобразен със възрастовата група на учениците, с техният потенциал, темперамент и желание за знания и развитие. Ефективният учител би бил наистина полезен на своите ученици,  ако успее да ги убеди, че образованието им не е тежест, а нужна, полезна и незаменима част от нашето време. Необразовани те ще се чувстват като „слепи”, непотребни в едно общество от интелигентни и успели хора т.е. подрастващите трябва да разберат смисъла на поговорките: ”Който учи ще сполучи”, „Умният навсякъде си изкарва хляба”, „Знанието е светлина, показваща пътя във всяка работа” и то ако е възможно в ранната им възраст, за да ги възпитаме с любов към знанията и образованието.

Днес се води активен спор дали учителят трябва да изпълнява и възпитателни функции, които принадлежат предимно на семейната среда. „Не ми плащат достатъчно, за да възпитам”, „Който има проблеми да ходи на психолог” – това са често думите на българските учители, за които определението „ успешен мениджър на класа” все повече се свързва в личен план с материалната реципрочност на положените усилия.

Наскоро бях на родителска среща на дъщеря ми и бях потресена от следните две явления. Влизаха учители по различните предмети и трима от тях (общо бяха осем) се оплакваха от дисциплината, от лошото отношение към тях. След родителската среща останах да поговоря с класната ръководителка, която ме успокои, че децата са си послушни и учат, внимават в час, не шумят /с редки изключения/, но точно при тези колеги…. В къщи поговорих с дъщеря  ми и тя сподели, че единия от тези учители влиза в час, преподава си урока и ако някой ученик го попита, че не е разбрал нещо, той му отговаря, че затова има частни уроци! Без коментар!

Учителят-мениджър има огромно въздействие върху личностното развитие на своите ученици, както чрез преподаването си, така и чрез поведението си в училищна и неформална среда. Децата притежават интуицията да разгадават истинската същност на човека срещу тях и да следват неговия маниер на поведение, а не думите, които изрича.

Какъв е  учителят мениджър на класа от гледна точка на учениците?  Това е този, който им помага да получават добри оценки при външно оценяване, да са отлично подготвени, за да бъдат приети в желаните от тях гимназиални паралелки, да вземат успешно матурите си, да се справят с приемните изпити във висшите учебни заведения, да разговаря с тях като с приятел, да проявява разбиране и да умее да ги изслушва.

Мениджър е този учител, който ти помага да преминеш в нов етап на образователната стълбица, да преодолееш конкуренцията, или както е казал народа “да си вземеш хляба в ръцете” с умения и знания.

Когато говорим за „мениджър на класа” , разбирам такъв учител, който дори след много години практика, не престава да се вълнува от предстоящата среща с учениците. Всеки негов урок започва с ентусиазъм. Той е обаятелна личност, която привлича учениците в клас. Уменията му за общуване предизвикват уважението на учениците и провокират желанието им да споделят, да се доверяват, да се съветват с него.

          Мениджърът на класа е учител – всеотдаен в работата си. Високата професионална подготовка и непрестанно повишаване на квалификацията са неизменна част от него. Той е и добър съветник, подкрепящ наставник, стимулиращ сътрудник. Провокира и консултира с разбиране на проблемите и възможностите на отделния ученик. Той е отзивчив, справедлив и добронамерен.

Мениджърът на класа притежава цяла съвкупност от качества и те се проявяват в трудната му и отговорна работа. За съжаление те рядко се оценяват високо. По разпространена е тенденцията ученици и родители да недоволстват от учителите. А всеки от нас помни поне по един учител и разказва за него с любов и признателност.
Мениджърът на класа е ефективният учител, който оставя приятни, вълнуващи и трайни спомени в учениците си и те разказват за него години наред след училището!
Той е този, за когото родителите говорят с признателност и благодарност. Защото оценяват неговите усилия и разбират, че възпитанието е невъзможно без взаимна подкрепа, доверие и разбирателство.

Учителят като мениджър на класа, според мен е човек обичащ себе си, професията си, децата, толерантен, справедлив, готов да стимулира, а не да наказва. Това е този учител, на който помниш винаги името, който като видиш ти се иска да прегърнеш и благодариш, … че ти е помогнал да станеш човек.

Учителят – той всичко може…

да учи, да обича, да твори!

Учителят е вечен стожер

на хиляди човешки съдбини!