Отговорности

 

Отговорности на длъжността Заместник директор, учебна дейност:

Заместник-директорът по учебната дейност отговаря за:

  • създаването на пълноценни условия за провеждане на образователната дейност в училището;
  • контрола на образователната дейност, осъществявана в училището, нейната ефективност и ориентираност към резултати;
  • осигуряването на изпълнението на държавните образователни стандарти, свързани с образователната дейност;
  • правилното водене и съхранение на училищната документация в съответствие с изискванията на нормативните актове;
  • осигуряване на нормални условия за провеждане на вътрешно и външно оценяване и всички видове изпити в училището;
  • своевременно информиране на директора по въпросите, свързани с образователната дейност;

познаването и прилагането на действащото законодателство, свързано с управлението на образователната дейност в училището.