Учебна 2023-2024 г.

Лятна ваканционна програма

График за консултиране по учебни предмети

Дневно разписание на учебния ден

График за консултиране на родители и ученици

Заповед – утвърждане график за консултиране на родители и ученици

График на контролните и класните работи за втория учебен срок на учебната 2023-2024 г.-начален етап

График  на контролните и класни работи за втория  учебен срок на учебната 2023-2024 г. прогимназиален етап

График на контролните и класните работи за първия учебен срок на учебната 2023-2024 г- – начален етап

График на контролните и класните работи за първия учебен срок на учебната 2023-2024 г. – прогимназиален етап

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през учебната 2023-2024 г.