Проект Еразъм+

 

ПРОЕКТ: „Европейска квалификация на педагогически специалисти за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи в педагогическото взаимодействие с деца 3-7години”
Участие по програма Еразъм + : КА101 – Образователна мобилност за граждани
Кандидатстваща организация: Детска градина №1 „Ведрица” гр.Благоевград

Партньорска организация: ESMOVIA – Валенсия, Испания
Стойност на проекта: 8725 евро
Описание на проекта:
Изискванията към педагогическите специалисти нарастват постоянно в променящия се свят, в който живеем. Очакванията са те да бъдат проводник на знания, умения и вдъхновения. Непрекъснато изменящите им се роли изискват да образоват, да възпитават, да управляват, да посредничат в конфликти, да работят ефективно с родителите и др. Педагогическите специалисти имат нужда от нови инструменти, за да се справят с новите предизвикателства и да стимулират децата да се възпитават и образоват.
Програмата “Еразъм+“ ни дава достъп до качествено образование и учене през целия живот в страна член на Европейския съюз, посредством обмяна на идеи, знания, засилване на социални контакти, както и на специфичните цели за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-качествено образование.
Проектът разработен от екипа на ДГ №1 „Ведрица“ се води от идеята, че създаването на иновативна култура ще доведе до резултати ако инициативата идва от желанието на организацията. В процеса за иновации се преплитат въображение и креативност. А креативността се задвижва от обмяната на идеи между хора с различен опит.
Основна цел на проекта е придобиване на нови умения и компетенции на педагогическите специалисти, насочени към прилагането на най-добри практики и иновативни методи за откриване на творческите заложби у децата.
Мобилността ще повиши мотивацията за квалификация на педагогическите специалисти и качеството на учебния процес в детска градина за постигане на резултати, съизмерими с европейските.
За осъществянане на основната цел са подбрани образователни центрове, носители на иновационни идеи в предучилищното образование в Испания /Валенсия/.
Чрез осъществяване на сътрудничество с партньорската организация Esmovia в Испания ще имаме възможност да проучим опита на Испания. Да споделим добри практики в прилагането на методологията им за активно учене в учебния процес.
Целта на проекта ще реализираме чрез дейности като визити на различни образователни центрове в град Валенсия,Испания.Посещенията ще бъдат с цел наблюдения на образователната среда ,обща организация на учебните центрове , използваните иновационни методи, форми и средства за работа с деца; иновации в управлението на детсткото заведение; влияние на материалната база за осъществяване на педагогическото взаимодействие.
Участници в проекта: общ брой 5
Профил на участниците: Пет педагогически специалисти
Методология на реализиране : За реализиране на основните дейности на проекта установихме контакт в e-Twinning с партньорска организация /ESMOVIA – Испания/, с които съгласувахме програмата за планираните дейности.
Очаквани резултати:
Креативността и иновативността е да се достигне до нещо ново и необичайно, но все пак практично и по някакъв начин обогатяващо решение . Това е способността да се излезе от границите на традиционното и да се въвеждат нововъведенията в работата.
Включване в програмата “Еразъм+“ ни дава възможност за обогатяване на педагогическата ни култура, запознаване с нови стратегии, ключови компетентности, професионален опит и прилагането на нови методи в практическата ни работа. Ще подобри чуждоезиковите ни умения за комуникация. Ще обогати общата ни култура като се запознаем с част от европейската култура, традиции и ценности. Ще осъществим нови контакти и разширим кръгозора на приятелството в европейските страни. Ще допринесе за разпространяване на нашия педагогически опит, национална история и култура.


Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.