Философия на преподаване

Оценяват се собственото  професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване на квалификацията и участва в обучения в различни квалификационни форми, свързани с целите на институцията или професионалната му област, инициира и представя добри и иновативни практики

Оценява се  професионалните  задължения съобразно професионалния профил и длъжностната характеристика и участва във форми на форми на вътрешноинституционална квалификация като за периода на атестиране е представил добри и иновативни практики, има задължителния брой академични часове годишно