ОБУЧЕНИЯ

1. На 22 и 23 Ноември 2013 год. в сградата на СОУ "Христо Ботев" – гр. Съединение са проведе обучение на учителите-обучители по Проект BG051PO001-4.1.05-0018 «Знаещите и можещите успяват» по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ за работа в мултикултурна среда на тема "Особености и методи на езиковото обучение на деца билингви” с лектор г-жа Росица Пенкова от Департамента за усъвършенстване към Софийски университет.  СНИМКИ

.