Проекти и програми

   НП „Отново заедно“

  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Национална програма „ИКТ в образованието“-Електронен дневник