Проекти и програми

   НП „Отново заедно“

  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

-Дейност 2 – обучение на ученици

-Дейност 4 – обучение на родители/образователни медиатори

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Национална програма „ИКТ в образованието“-Електронен дневник