Проекти и програми

национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ –                     Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

НП „Отново заедно“

  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

-Дейност 2 – обучение на ученици

-Дейност 4 – обучение на родители/образователни медиатори

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Национална програма „ИКТ в образованието“-Електронен дневник