Стратегия на училището

               СУ „АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА“ – ГР. ПЛЕВЕН

5800 Плевен, ул. „Отец Паисий“ №10, тел./факс 064/822742,

e-mail: info-1500132@edu.mon.bg

                                                                                                             УТВЪРДИЛ:

                                                                                                             ТОНЧО ВЪРБАНОВ

                                                                                                             ДИРЕКТОР

 СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА“

за периода 2023/2024 г. – 2025/2026 г. 

Одобрена и приета на заседание на Педагогическия съвет

с Протокол № 10/ 14.09.2023 г. (съгл. чл.263 ал.1 т.1 от ЗПУО )и утвърдена със

заповед на Директора РД-18 – 270 / 14.09.2023 г.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящият документ представлява визията на екипа на гимназията, за развитие на училището, определя стратегическите и конкретните цели, очакваните резултати и действията, които ще се предприемат за реализиране па всяка една от целите.

Програмният период на документа е 2022/2023 г.- 2024/2025 г.

Този документ е важна част от другите съпътстващи документи, насочени към осигуряване на максимално добри условия за разгръщане на потенциала на всички участници в училищния живот и за развитие на ефективни училищни политики. Целта е да се определят приоритетите на гимназията в областта на развитие на общото и професионално образование на учениците, осигуряването на условия за перманентно

подобряване на системата за усвояване на професия и превръщане на придобиването на специалност в привлекателна възможност за учене. Важна част от стратегията е и осигуряването на гъвкав достъп до обучение и квалификация за учителите и

служителите в рамките на формите за учене през целия живот. Като значим фактор за развитие па политиките в образованието е посочено взаимодействието на училището с родителите и с ключови институции и организации, имащи отношение към гарантиране правото на всички ученици за достъп до качествено образование, съобразно личните им интереси и възможности.

Рамката на стратегията се определя от националните приоритети в областта на образованието и грижата за детето, представени в контекста на конкретните условия и специфика на училището.

При изготвяне на стратегията са взети предвид следните национални документи:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за достъп до обществена информация (акт. 02.2020 г.)
 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. (Обн. – ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., Приета с РЕШЕНИЕ на НС от 06.2017 г.)
 • Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.) Документът е приет с Протокол № 1 на Министерския съвет от 02.07.2014 г.
 • Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.
 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020), приета от Министерския съвет на 30 октомври 2013 г., протокол № 44

 

 • Международни документи
  • Конвенция на ООН за правата на детето
  • Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021 г./
  • Препоръки на Съвета на Европа относно ключовите компетентности на младите европейци
  • Препоръки на Съвета на министрите до страните-членки за детско и младежко участие. Европейска квалификационна рамка
  • Европейска референтна рамка за осигуряване качество на професионалното образование и обучение

 

 

 • Наредби:

–             НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г.) (публ. 15.09.2020г.)

 

 • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г. (обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.

 

 • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020

 

 • НАРЕДБА № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката (oбн., ДВ, бр. 78 от 4.09.2020 г., в сила от 4.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

 

 • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г., бр. 71 от 2019 г.) (публ. 01.09.2020 г.)

 

 • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (oбн., ДВ, бр. 43 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (публ. 14.05.2020 г.)

 

 • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г.; …) (публ. 13.05.2020

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.;…) (обн. – ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) (публ. 31.03.2020 г.)

 

 • НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация      (обн. – ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (oбн. – ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 24.01.2020 г.)

 

 • НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. – ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019) Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 г.).

 

 • Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (обн. – ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.) (публ. 05.11.2019)

 

 • НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти(12.08.2019 г.)

 

 • НАРЕДБА № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

 

 • НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (обн. – ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

 

 • НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., … изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2020 г., в сила от 28.04.2020 г.) (публ. 13.05.2020

 

 • НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; …; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

 

 • НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., … доп., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (актуализирана 04.09.2020 г.) Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.

 

 1. КОНТЕКСТ

 

Разработената от екипа на СУ „Анастасия Димитрова“ Стратегия за развитие на гимназията, е в унисон с европейските приоритети в областта на образованието, а именно: предприемане на „мерки за модернизиране, подобряване на достъпа и включващия характер на училищата в Европа; широко партньорство в развитието на училищата;                   намаляване на броя отпадащи от училище; увеличаване на детското образование и подкрепа и намаляване на ниските постижения“.

Влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование поставя пред българското училище нови предизвикателства. Обществените очаквания към образованието и регламентирането на задължителните изисквания, намират конкретен израз в държавните образователни стандарти за общообразователна подготовка, за учебния план, за организацията на дейностите в училищното образование, за усвояването на българския книжовен език, за придобиване на квалификация по професия, за институциите, за оценяването на резултатите от обучението, за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и т.н. Един от акцентите е подкрепата на личностното развитие на децата и учениците да се осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и с доставчиците на социални услуги. За гарантиране на демократичното начало и поощряване на гражданското участие, в една толкова важна сфера, каквато е образованието, се създават Обществени съвети с регламентирани структура и функции. В контекста на Закона за предучилищното и училищното образование, професионалната подготовка трябва да обхваща компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация, както и за придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава. Целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка се определят от Закона за професионалното образование и обучение. Към настоящия момент професионалното образование и обучение е изправено пред големи предизвикателства поради необходимостта от обновяване на сега действащия закон.

Горепосочените промени налагат гъвкавост, динамика и готовност за бързи корекции в цялостната дейност на училището, извършването на които зависи от мобилизиране на усилията на цялата училищна общност. Изготвената Стратегия поставя основите на изпълнение на изискванията в областта на образованието и обучението за един продължителен период от време и гарантиране на покриването на всички държавни образователни стандарти.

Безспорно е, че реализирането на професионалното образование зависи от националните политики в сферата на образованието и от регламентираната правна рамка, но въпреки очакваните промени, СУ „Анастасия Димитрова“ – град Плевен, разработва своята стратегическа визия за гарантиране на качествено общо и професионално образование за всеки ученик и за развитие на училищни политики, съобразени с националните и европейски изисквания.

Настоящата стратегия полага дългосрочни и краткосрочни приоритетни цели, но може да бъде актуализирана и допълнена при приемане на нов Закон за професионалното образование и обучение и регламентирането на държавните образователни стандарти в съответните наредби.

 

 • АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

 

Училището има дългогодишна история и подготвя специалисти с възможности за реализация в областта на предприемачеството. Основната сграда на гимназията се намира в широкия център на град Плевен и има удобни транспортни връзки към  различните части на града. Разполага с класни стаи, компютърни кабинети, физкултурен салон и библиотека. Сигурността и безопасността на учениците са гарантирани от постоянно видеонаблюдение, както в сградата, така и в двора.

Усилията на училищният екип са насочени към осигуряване на качествено общо и професионално образование и осъществяване на цялостна политика за развитие на гимназията в следните направления:

Преподаване и учене – качеството се определя от активното включване на учениците в процеса на придобиване на знания, умения и компетентности, от използването на интерактивни и иновативни форми на преподаване, от възможностите за прилагане на усвоените знания в практически ситуации, от резултатите от образователния процес, както и от реализацията на учениците в професионален и в личностен план в рамките на гимназията и извън нея.

Среда – ученик, клас, училище – Измеренията на това направление се осъществяват в две посоки. От една страна, в развитие и подобряване на материално- техническата база, и осигуряване на необходимите за учебен труд условия /мултимедии, персонални лаптопи за учителите, хранилища за нагледни материали, самостоятелни работни места  в компютърните кабинети, ползване на  библиотека и интернет-достъп, консумативи за обезпечаване на труда на учителите/. От  друга страна се работи и за превръщане на училището в желана среда за ученика, както посредством създаване на условия за подкрепа и изява на способностите /участие в тематични изложби, конкурси, тържества, ученическо самоуправление, олимпиади и др./, така и за развитие на механизми за превенция на агресия и насилие и недискриминация. Механизмът за превенция на насилие осигурява бърза и навременна реакция на всички нива при констатирани случаи и адекватна намеса.

–              Партньорство, работа в екип и междуинституционално взаимодействие Основен акцент за гарантиране на качество на дейността в гимназията е подобряване на взаимоотношенията между преките участници в училищното образование – учители и ученици, както и осъществяване на екипно взаимодействие за преодоляване на рискови ситуации и подобряване на условията за учене. Сътрудничеството с родителите се осъществява при повишена активност от страна на учителите. Опитите за задълбочаване на взаимоотношенията между училището и други институции, се проявяват главно в търсенето и получаването на съдействие за работа по превантивни програми и с деца в риск. Изградени са добри работни взаимоотношения с ІI РПУ /Инспектори от Детска педагогическа стая провеждат беседи и обучения за превенция на трафик на хора, за опасности от употреба на психотропни вещества, за конфликт със закона/, и с Отдел: „Закрила на детето“: при работа с деца в трудни ситуации, нуждаещи се от закрила

Повишаване на професионалната компетентност и квалификацията на         кадрите– Политиката за управление на персонала в гимназията е насочена към осигуряване на възможности за вътрешна квалификация и подкрепа на личния избор на всеки учител или служител за участие във външни квалификационни форми.

За реализиране на училищнатаполитиказаосигуряваненакачественобразователенпроцес,безспорноотизключителнаважностепотенциалътначовешкияфактор.

Ръководството на гимназията подкрепя развитието на способностите на всички участници в образователния процес и създава условия за провеждане на качествено обучение, чрез ресурсно осигуряване на преките дейности, разкриване на нови възможности за повишаване на капацитет и подкрепа в справянето. Изготвената Стратегия за качеството     подпомага планирането и реализирането на дейностите във времето, контрол, своевременно отстраняване на пропуските и периодична отчетност на резултатите.

Административният персонал е съставен от професионалисти, които поддържат политиката на училището за създаване на безопасна и делова атмосфера, бързо и компетентно осигуряване на необходимите справки и документи, и изграждане на информационна среда за училищната общност. Помощният персонал осигурява подходящи условия за труд в учебна среда.

 

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал.

– Успешна реализация на план-приема на ученици.

– Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

– Мотивирани ученици, подбрани с конкурс (приложимо е само за СУ и гимназии)

– Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

– Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.

– Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

– Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

– Предоставяне на качествено образование.

– Включване на учителите в различни форми на квалификация.

– Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

– Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

– Провеждане на седмични консултации с ученици и родители.

– Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
– Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

– Проблеми със социализацията на малцинствата поради слаб родителски контрол, разделени семейства, отглеждане на децата от бабите и дядовците.

– Недостиг на финансиране.

– Намаляване на броя на учениците.

– Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

– Влияние на извънучилищни фактори: Местоположение на училището в близост до жп гара, автогара, ромски квартал.

 

 

 1. МИСИЯ

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

 1. ВИЗИЯ

 

 1. Средно училище „Анастасия Димитрова” ще запази своя облик и традиции. Ще продължи да се развива като училище с два етапа на образователна степен:

 

– прогимназиален етап: 5. – 7. клас;

– гимназиален етап: 8. – 12. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. В следващия 3-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и включване в някои от традиционните форми на проектите: „Здравословен понеделник“, „Приложно колоездене“, „Move week“, както и ще се включим в нови такива.
 8. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 9. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на града и на родината ни, и училището ще се включи в различни интеррелигиозни проекти.

 

 

 1. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

–  Оптимално усвояване на ДОС при овладяването на знанията и уменията в начален етап на обучение.

– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Висок професионализъм на педагогическия екип.

– Ефективна управленска дейност

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

– Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 • ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

– Чрез средства от бюджета на училището.

– Чрез средства от благотворителни базари на учениците.

– Чрез кандидатстване по проекти.

– Чрез дарения.

 

 • ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
 • Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
 • Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.
 • Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
 • Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
 • Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

Стратегическите цели и приоритети за развитие на СУ „Анастасия Димитрова” произтичат от:

 • Приетите проекти на националната стратегия за развитието на средното общо и професионално образование;
 • Приетите нормативни актове за развитието на средното общо и професионално образование;
 • Приетите ДОС;
 • Приетите модели за структурата и функционирането на средното образование;
 • Приетите модели на контролна дейност в системата на народната просвета.

 

Главната цел на СУ „Анастасия Димитрова” е да се утвърждава като модерно съвременно училище, което гарантира качествено и конкурентноспособно професионално образование и обучение по изучаваните специалности, съчетаващо своите традиции с Европейски стил в образованието.

 • Да се организира такъв учебно-възпитателен процес, който ще даде възможност за постигане на реални резултати, съгласно изискванията на Стратегията за развитие на системата на средното образование в Република България;
 • Да формира българския гражданин като гражданин на демократично общество – българско и европейско; като свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура, уважаваща и спазваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура, познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;
 • Да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;
 • Да изгражда физически, морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;
Дейност финансиране срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2. Обновяване и оборудване на класни стаи и специализирани кабинети. Делегиран бюджет и външно финансиране септември
2022 г.
3. Изграждане на административен корпус, обновяване на фоайе и коридори. Делегиран бюджет и финансиране от община септември
2022 г.
5. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, синдикати, община постоянен
6. Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, дарения постоянен
7. Продължаване на работата по програма „Без свободен час “ Министерство на образованието постоянен
8. Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари Дарения всяка учебна година
9. Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания, участие в международен проект „Move Week“. Делегиран бюджет, 129 ПМС постоянен
 • Да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;
 • Да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;
 • Да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, позволяваща й непрекъснато да се образова и самообразова;
 • Да се създава благоприятна среда за развитие и израстване на всеки участник в общообразователния процес, за удовлетворяване на потребностите както на учениците, така и на учителите;
 • Да се формира положителен имидж на училището както чрез ефективността и качеството на учебно-възпитателния процес, така и чрез успешната социална реализация на завършващите и тяхната конкурентно способност на пазара на труда;
 • Да се създават условия за самореализация на личността на учениците, да се работи с надарените ученици, като се развиват техните заложби;
 • Да се изгражда благоприятен социално-психологически микроклимат;
 • Въвеждане в управлението на училището и образователните дейности на набор от съвременни технологии (от обучение до стратегическо планиране на управлението);
 • Провеждане на здравна просвета на ученици и родители по проблеми, произтичащи от алкохолна и наркотична зависимост, проблеми на подрастването и сексуалното здраве;
 • Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на социален диалог „семейство – училище”.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

– повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

– провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация, притежаващи опит за реализирането на проекти;

– приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

– Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

– Ефективна управленска дейност. Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

– Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

– Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

– Изграждане на ръководен екип.

– Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. – Изграждане на работещ и ефективен Обществен съвет.
– Материална база и допълнително финансиране. 1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Естетизация на училищния двор и коридорите.

4. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

5. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

6. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

7. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

8. Осигуряване на нови компютри.

9. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

– Ефективна рекламна кампания. 1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.