Програма за деца и ученици от уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

2017/2018 год.

Програма